gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555 พิมพ์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาฯ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ร่วมกับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 4 ทุกคณะทุกสาขาวิชา จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14, 21, และวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยได้จัดการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีชมพูและสีฟ้า ซึ่งในละสีมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมด้วย และได้จัดการแข่งขันกีฬาออกเป็น กีฬาพื้นบ้าน กีฬาฟุตบอล ประเภทชาย/หญิง, เซปักตะกร้อ ประเภทชาย/หญิง และวอลเลย์บอล ประเทภชาย/หญิง ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ทุกชนิดกีฬาและทุกประเภท โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการดังล่าว มีพระมหาสมัย ผาสุโก ผุ้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาเป็นจำนวนมากด้วย

 

 สถานที่ตั้งขบวน ณ วัดมรรคสำราญ โดยมีพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ควบคุมนักศึกษา

 ได้รับความอนุเคราะห์วงโยธวาทิต จากค่ายศรีพัชรินทร์ มณฑลทหารบก 23 จังหวัดขอนแก่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 
 
 
 
 พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ กล่าวรายงาน

 
 
 
 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน

 
 
 
 
 อาจารย์เอนก มูลมา นักกีฬาอาวุโส
 
 
 
 
 
 การดำเนินการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC