gototopgototop
บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ พิมพ์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ โดย นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี พระอาจารย์ทวี อภโย เป็นแม่งานหลักในการดำเนินงาน

ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาท

\

นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยาย เรื่อง สิทธิมนุษยชนกับการได้รับสัญชาติ

และกล่าวถึงเรื่อง การเตรียมความพร้อม สำหรับการมาถึงของประชาคมอาเซี่ยน

ในช่วงสุดท้าย วิทยากรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ซักถามข้อสงสัยต่าง

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต ร่วมฉันภัตตาหารเพล

ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากวิทยากร ทีมีชื่อเสียงระดับประเทศ บรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาได้ฟัง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์และแนวคิดอันดียิ่ง ที่นักศึกษาจะได้รับเอาความรู้และแนวคิด ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป