gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา พิมพ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556,  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต ซึ่งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ ร่วมประชุมประจำเดือน มี พระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต รก.อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม ในการนี้ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ของ มมร จำนวน 5 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและอาเซียนศึกษา, สาขาวิชาพุทธวัฒนธรรมศาสตร์, สาขาวิชากรรมฐานศึกษา, สาขาวิชาบาลีศึกษาและพระไตรปิฎก และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โดย ท่านพระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต รก.อธิการบดีได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้คณะกรรมการได้ยกร่างไว้ก่อนแล้ว บางสาขาสำเร็จแล้วถึง 90 เปอร์เซ็น นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้นำเสนอตั้ง ศูนย์พระพุทธศาสนาอาเซียน (ABC) เพื่อรองรับ วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ มมร ที่กำลังดำเนินการอยู่ อีก ด้วย (ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการจะประชุมวาระดังกล่าวต่อในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ที่จะถึงนี้)... และเลขานุการที่ประชุมยังแจ้งให้ทราบและร่วมแสดงความยินดีอีก 2 เรื่องใหญ่คือ 1) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มมร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ป.เอก บริหารการศึกษา โดยให้เปิดการเรียนการสอนนำร่องในส่วนกลางและวิทยาเขตอีสาน เป็นเบื้องต้น... นับเป็นการขับเคลื่อนของผู้บริหารระดับสูงที่ทำให้งานวิชาการของ มมร ก้าวหน้าและเป็นที่น่าสนใจของสังคมเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมครั้งนี้ วิทยาเขตอีสาน มี ดร.พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รก.รองอธิการบดี, นายเอกชาตรี สุขเสน รก.ผช.อธิการบดี,และ ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย....


 


 

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC