gototopgototop
การจองห้องประชุม พิมพ์
ระเบียบการใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

1. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้าไปในห้องประชุม (ขออนุญาตก่อน)
                                                                         2. กรุณาถอดรองเท้าไว้ด้านนอกห้องประชุม
                                                                         3. ห้ามปรับอุณหภูมิภายในห้องเอง
                                                                         4. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนใช้งานทุกครั้ง
        5. ห้ามใช้เครื่องปล่อยควันไฟ (การแสดง) ในห้องประชุม มีระบบฉุกเฉิน
                                                                         6. ห้ามใช้สติกเกอร์ติดฝาผนังห้องประชุม (จัดนิทรรศการ)
                                                                         7. กรุณาใช้ผ้ารองพื้นก่อนจัดนิทรรศการ


การให้บริการของห้อง/ค่าใช้จ่าย
                                                                           1.ห้องประชุมแบบสัมมนา สามารถบรรจุได้ 600 ที่นั่ง
                                                                           2. มีคอมพิเตอร์โน้ตบุ๊คให้บริการ
                                                                           3. มีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ จำนวน 1ตัว
                                                                           4. มีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้บริการ (มีจำนวนจำกัด/กรุณาแจ้งก่อนใช้งาน)
                                                                           5. มีเครื่องฉายโอเวอร์เฮดให้บริการ
                                                                           6. รับจัดเบรกให้กับผู้เข้าร่วมงาน (ติดต่อผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ)
                                                                           7. มีชุดโต๊ะหมู่บูชา


ค่าใช้จ่ายห้องประชุม
ค่าบริการ 20,000 บาท/วัน, ถ้าครึ่งวัน 10,000 บาท