gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู พิมพ์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ดร.พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รก.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น และ นายเอกชาตรี สุขเสน รก.ผู้ช่วยอธิการบดี  ร่วมกับคณะผู้บริหารและงานประกันคุณภาพจาก มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น เดินทางไปประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 29-30 มกราคม 2556 ทั้งสองวันโดยการประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้นเพื่อตรวจความพร้อมของศูนย์ศึกษาหนองบัวลำภู ให้เป็นไปตามความเป็นจริง ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภูนั้นมี ดร.พระมหาสมัย ผาสุโก เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ มี นายอภิชิต เหมือยไธสง เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ จะรับการประเมินในวันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นศูนย์การศึกษาลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัย ต่อจากศูนย์การศึกษาชลบุรี และศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี การประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2556 ข้อมูลทุกอย่างเอกสารร่องรอยการทำงานความถูกต้อง บุคลากร นักศึกษา กำลังใจให้กับศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู

 

 


 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC