gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา พิมพ์

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ทางศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดดำเนินโครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาขึ้น ในการจัดอบรมครั้งนี้มีพระวิทยากรและวิทยากรพิเศษ ซึ่งนำโดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษา มมร. วิทยาเขตอีสาน , พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก และคณะทีมงานศูนย์พัฒนาศีลธรรม มมร.อส. ซึ่งจัด ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.อส. โดยมีคณะครูจาก สพป. เขต 1-5 สพม. เขต 25 และคณะนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ภายในโครงการได้นำ โปงลางอีสาน หนุ่มริญญา สาวมหา'ลัย มาแสดงเพื่อเผยแผ่งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ มมร.อส. อีกด้วย

พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ

บรรยายพิเศษเรื่อง "ครูดีศรีแผ่นดิน"

บรรยายพิเศษเรื่อง "ต้นแบบเยาวชนคนดี"

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ บรรยายเรื่อง "แนวโน้มการจัดการศึกษากับพระพุทธศาสนา" และ "หลักการพัฒนาชีวิต"

พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายเรื่อง "การสอนคนให้เป็นคนดี" และ "แกนนำเยาวชนคนดีศรีอีสาน"

พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ บรรยายเรื่อง "จิตอาสาพัฒนาสังคม"

ติดตามชมภาพบรรยากาศภายในโครงการแต่ละวันได้ ที่นี้ เร็ว ๆ นี้ครับ

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC