gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส พิมพ์

เมื่อวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2556 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การสัมนาเชิงวิชาการ การประกวดเดือน ดาว ดิน และ กีฬาสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์สุทธิพันธ์ พรมพันธุ์ใจ เป็นอาจารย์ควบคุมดูแลในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีพระทวี อภโย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ พระวรชัด ปยุตโต อาจารย์ประจำวิทยาเขตอีสาน และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ประสานงานสิงห์อีสาน ได้เดินทางให้กำลังใจกับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของชาวรัฐศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพื่อสร้างเครื่อข่ายรัฐศาสตร์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต นักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2557 รัฐศาสตร์ มรภ.เลยเป็นเจ้าถาพในการดำเนินจัดกิจกรรมนี้ต่อไป

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC