gototopgototop
(เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556 พิมพ์

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นสองวันที่เหลือของโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยได้วิทยากรมืออาชีพ ไตรลักษณ์โปรดักชั่น ในการถวายความรู้เรื่องของการผลิตสื่อทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายภาพวีดีโอ โดยมีพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้กับสนับสนุนทั้งพร้อมทั้งให้แง่คิดและคอมเมนต์ผลงานการผลิตสื่อ หลังจากที่ผู้เข้าร่วมอบรม ออกถ่ายทำในสถานที่จริงและนำเสนอเพื่อให้ผลงานหลังจากที่ผลิตขึ้นมานั้น มีคุณภาพยิ่งขึ้น


 

 
บรรยากาศพิธีปิดโครงการ โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
 
 
วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร. และวงโปงลางอีสาหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย