gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555 พิมพ์
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทบาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและคณะ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน และได้นินมต์พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมดังกล่าว และได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้อนุเคราะห์บุคลากร คือ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู้การเลือกงานของนักศึกษาในอนาคตเป็นอย่างมาก และงานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมากมายของนักศึกษาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระมหาศุภชัย สุภิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน
 พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ
 ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู้การเลือกงานของนักศึกษาในอนาคต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการเตรียมงาน
 
 
 
 
 
 

งานกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคน ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการและแสดงความยินให้กับรุ่นพี่
 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC