gototopgototop
กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร พิมพ์
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 โดยในช่วงเย็นได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่บุคลากรในการอบรมฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่บุคลากร ได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคี ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมคณาจารย์สีแดง 3-1 ทีมหลากสี ผู้เล่นทีมสีแดงประกอบด้วย อาจารย์สุทธินันท์, อาจารย์พิสุทธิ์, อาจารย์อาทิตย์, อาจารย์แสงอาทิตย์, อาจารย์ศักดิ์พงษ์, อาจารย์เอนก, อาจารย์อภิชิต, นายวิไล,และนายสุทธิพงษ์ ส่วนผู้เล่นทีมหลากสี ประกอบด้วย อาจารย์ผศ.ดร.พุทธรักษ์, อาจารย์เอกชาตรี, อาจารย์สมควร, อาจารย์แก่นเพชร, อาจารย์ดร.ภัทรชัย, อาจารย์ดร.สิทธิพร, นายกิตติยานนท์, นอกจากนี้ได้รับเกียรติผู้ตัดสินกิติมศักดิ์โดย อาจารย์วรเทพ เวียงแก