gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556 พิมพ์

 

 

 

**ระดับปริญญาตรีรอบโควต้าประกาศผลแล้วนะครับ ดูรายชื่อ

 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (สอบคัดเลือก รอบที่ 1)

- มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (สอบคัดเลือก รอบที่ 2)

- มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

 

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (สอบคัดเลือก)

- มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

- สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

update รายชื่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ นางสาวมยุรี พินิจลึก ฝ่ายทะเบียนและวัดผล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-242-386

 

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบคัดเลือก)

- สาขาการบริหารการศึกษา

- สาขาพุทธศาสตร์และปรัชญา

 

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  (สอบคัดเลือก)

- สาขาการบริหารการศึกษา

- สาขาพุทธศาสตร์และปรัชญา

update รายชื่อระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ นายหาร บึงสพาน  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย

 

ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (สอบคัดเลือก)

- สาขาการบริหารการศึกษา

 

ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ  (สอบคัดเลือก)

- สาขาการบริหารการศึกษา

 

update รายชื่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ นางสาวศริญญา เผือกนอก  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC