gototopgototop
เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พิมพ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกสอนในโรงเรียนเขตพื้นที่พร้อมแนะนำ วิธีการปฏิบัติตน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นครู มืออาชีพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา