gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา พิมพ์
 
 

6 ขั้นตอน ทำไปทีละขั้นตอนนะคะ

 
1.นักศึกษาเรียนและสอบครบตามหลักสูตร (ผลการเรียนผ่านทุกวิชา)
2.ติดต่อขอรับคำร้องขอจบการศึกษาที่งานทะเบียนและวัดผล
3.นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
 
- 3.1 สำเนาใบประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก (สำหรับนักศึกษาบรรพชิต) 2 ฉบับ
- 3.2 สำหนาใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นเอก 1 ฉบับ
- 3.3 สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ฉบับ
- 3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- 3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือสุทธิ 1 ฉบับ
- 3.6 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
- 3.7 รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว  6 รูป
 
(นักศึกษาบรรพชิตห่มคลุม นักศึกษาคฤหัสถ์สวมชุดครุยประจำคณะ ไม่สวมแว่นตาดำ เขียนชื่อ-นามสกุล คณะให้ชัดเจนหลังรูปถ่าย )
โดยชุดครุยประจำแต่ละคณะดังนี้
 
 - คณะสังคมศาสตร์ ชุดครุยแถบหน้าอกสีน้ำเงิน
 - คณะมนุษยศาสตร์ ชุดครุยแถบหน้าอกสีแดง
 - คณะศึกษาศาสตร์ ชุดครุยแถบหน้าอกสีเขียว
 - คณะศาสนาและปรัชญา ชุดครุยแถบหน้าอกสีขาว
 
 
4.นักศึกษายื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเมื่อนักศึกษาไม่ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา
เจ้าหน้าที่การเงินลงนาม
5.ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เมื่อนักศึกษาไม่ติดค้างหนังสือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดลงนาม
6.ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC