gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พิมพ์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เป็นวันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปีนี้ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย ในนามคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มมร.อส ขอแสดงความยินดีกับ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 


 

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นำคณะผู้บริหารในหน่วยงานพร้อมครอบครัว ร่วมเดินทางแสดงความยินดีกับพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมถ่ายภาพร่วมกัน 

4 เมษายน 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา มมร.อส. สามารถร่วมแสดงมุทิตาจิตได้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC