gototopgototop
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1 พิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
 
 

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1

ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม (สาขาวิชาการบริหารกิจการพุทธศาสนา)

 
ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ให้มาทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 เมษายน 2556 08.30 น. 
ตามห้องสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศ