gototopgototop
วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 พิมพ์
เมื่อวันที่ 31 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตและวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 เพื่อยกระดับและปรับปรุงหลักสูตรใหัมีความทันสมัยและสอดรับกับข้อปฏิบัติ ใหม่จากคุรุสภาและสกอ.