gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
TOR

ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 2561
2 ประกาศ ที่ 04/2560 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด มมร.อส. 2560
3 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำวิทยาเขตอีสาน 2559
4 ประกวดราคาจ้าง อาคารศูนย์บริการวิชาการ กับปรับปรุงอาคารเรียน 2559
5 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร วิทยาเขตอีสาน 2559
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ งานพัสดุ 2559
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ อาคารศูนย์บริการวิชาการ งานพัสดุ 2559
8 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
9 ประกาศฉบับที่ 40/2558 เรื่อง การสอบราคาซื้อไฟส่องสนาม
10 ประกาศฉบับที่ 39/2558 เรื่อง การสอบราคาซื้อโปรเจ็คเตอร์
11 ประกาศฉบับที่ 38/2558 เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12 ประกาศฉบับที่ 37/2558 เรื่อง การสอบราคาซื้อตู้กระจกบานเลื่อน
13 ประกาศฉบับที่ 36/2558 เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
14 ประกาศฉบับที่ 35/2558 เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
15 ประกาศฉบับที่ 34/2558 เรื่อง การสอบราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย
16 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนและหอสมุดด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกซ์
17 การประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้วยวิธีการอิเลกทรอนิกส์ 2558
18 สอบราคา การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 5/7/57
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ
20 การสอบราคาซื้อเก้าอี้ฟังบรรยาย รอบที่2
21 การสอนราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย 2556
22 การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 23 พ.ค.56
23 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน 2556
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC