gototopgototop
ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พิมพ์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เป็นวันตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดย มีอาจารย์เอกชาตรี สุขเสน อาจารย์วิทูล ทาชา อาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์วาสนา ทาชา คุณกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ เป็นผู้ตรวจรับคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 55 เครือ่ง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งจะกระจายไปยังวิทยาเขต และวิทยาลัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งการตรวจรับคอมพิวเตอร์ในเช้านี้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย