gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015 เวลา 18:14 น.
 
รับสม้ครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2559
*สิทธิพิเศษ ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 2 ภาคการศึกษา สำหรับรอบรับตรงโควตา(ภาคปกติ)*

 สามารถสมัครได้ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร
 
 alt

แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ updated 20/05/2016
ตารางใหม่สำหรับนักศึกษารอบแรก ให้เริ่มใช้ตาราใหม่ที่หัวข้อ รายงานตัว/ปฐมนิเทศ/สัมมนา นะครับ

1. ปฏิทินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า

2. ปฏิทินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก

3. ปฏิทินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

 

 
2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน
3. สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแล้วสั่งพิมพ์
4. ติดรูปถ่าย
5. แนบสำเนาหลักฐานต่างๆที่มหาวิทยาลัยตามต้องการ และนำใบสมัครออนไลน์และสำเนาเอกสารทั้งหมด มายื่นที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ก่อนปิดการรับสมัครของแต่ละรอบ
 
คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ (รับตรงโควต้า และ สอบคัดเลือก)
  
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี)
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5. คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 
 
 
คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคพิเศษ
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:00 น.
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC