gototopgototop
ข้อมูลพื้นฐาน มมร.อส. พิมพ์

 

ชื่อมหาวิทยาลัย
  ภาษาไทย
:
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอักษรย่อ คือ มมร
  ภาษาอังกฤษ
:
Mahamakut Buddhist University อักษรย่อ คือ MBU
  ภาษาไทย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอักษรย่อ คือ มมร
ศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย
 

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส
ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์

สีประจำมหาวิทยาลัย
 

สีส้ม หมายถึง สีประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี อันเป็นวันพระราชสมภพ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
 

ต้นโพธิ์ ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คติพจน์ประจำตัวนักศึกษา
 

ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์