gototopgototop
ปริญญาโท พิมพ์
 

เตรียมอะไรมาบ้าง?

1.
สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนาน 1 ฉบับ เช่น ประกาศนียบัตร ใบระเบียน ใบรับรองสำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า (Transcript)
2.
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และ สำเนาทะเบียนบ้าน


 

สมัครที่ไหน?

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปฺปโก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น:40000/โทรศัพท์:0-4324-2386,0-4324-1495,0-4324-1488

 

ข่าวการรับสมัครติดตามได้ที่ http://grad.mbuisc.ac.th