gototopgototop
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ พิมพ์

วิืทยาลัยศาสนศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9

    

ชือ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก

  

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

รองอธิการบดี /กรรมการวิทยาเขต

อาจารย์ / รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

-

-  (ดาวน์โหลดประวัติ)

http://sakorn.edublogs.org

        
    

ชือ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก 
  

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ

ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ /อาจารย์ประจำ / หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคปกติ

อาจารย์ / งานอบรมและพัฒนา / งานประชาสัมพันธ์ / งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ

089-710-5311

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://phramahasuphachai.edublogs.org/

        

 .... 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก 

. 

พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร

อาจารย์ประจำ / หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาบรรพชิต

อาจารย์ / งานกิจการนักศึกษา

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก 

  

พระทวี อภโย

อาจารย์พิเศษประจำ / หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรม

อาจารย์ / งานครูพระสอนศีลธรรม / งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://tawee.edublogs.org/ 

     alt  http://www.mbuisc.ac.th/tawee-socio
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

พระวินัยธรวรชัต ปยุตฺโต

อาจารย์ประจำ

งานครูพระสอนศีลธรรม / งานกองทุนนักศึกษา / งานทุนการศึกษา

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

นายเอกชาตรี สุขเสน

อาจารย์ประจำ / ผู้ช่วยอธิการบดี / เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ /กรรมการวิทยาเขต

อาจารย์ / งานพัสดุ /งานประสานงานคุรุสภาและสกอ. / ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

087-112-7440, 043-242-386

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://akchatree.edublogs.org/ 

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

alt

  

นายวรเทพ เวียงแก

อาจารย์ประจำ /หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

อาจารย์ / งานประกันคุณภาพ / งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ / งานวิชาทหาร

-

-

http://woratep.edublogs.org/ 

http://www.mbuisc.ac.th/woratep

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

นายพจนพงษ์ ทุมเสน

อาจารย์ประจำ

อาจารย์

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

นายเอนก มูลมา

อาจารย์ประจำ / ผช.หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา

อาจารย์ / งานจัดการศึกษา / งานนโยบายและแผน / งานติดตามประสานงาน

081-484-9841

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก

  

 ผศ.ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์

-

-

http://drview.edublogs.org/ 

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

อาจารย์ประจำ / ผช.หัวหน้าฝ่่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ / งานจัดการศึกษา / งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ

-

-

http://saengzang.edublogs.org/

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี

อาจารย์พิเศษประจำ

อาจารย์ / งานประกันคุณภาพ

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://radchaneeboon.edublogs.org/ 

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

นายสุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ

อาจารย์พิเศษประจำ

อาจารย์ / งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ / งานอาคารสถานที่ / งานประกันคุณภาพการศึกษา / งานทุนการศึกษา

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

งานทะเบียนและวัดผล / งานธุรการและการพิมพ์

043-242-386

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นางสาวอรนภา เยาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรม

งานครูพระสอนศีลธรรม / งานธุรการการพิมพ์ / งานสารบรรณ

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นางสาวธัญญา อุดชาชน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นางสาวมยุรี พินิจลึก

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

งานทะเบียนและวัดผล งานธุรการการพิมพ์

043-242-386

-

        
 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ อาคารหลวงปุ๋บุญเพ็ง กัปฺปโก
        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

รศ.ดร ไพโรจน์ บัวสุข

อาจารย์ประจำ / หัวหน้างานบัณฑฺิตวิทยาลัย

อาจารย์ / งานบัณฑิตวิทยาลัย / ผช.หัวหน้างานจัดการศึกษา / หัวหน้างานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ / งานบัณฑิตวืิทยาลัย / งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย / งานกิจการนักศึกษาบรรพชิตต่างชาติ

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

นางวาสนา ทาชา

อาจารย์พิเศษประจำ / เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ / งานธุรการบัณฑิตวิทยาลัย / งานพัสดุ / งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นางสาวศริญญา เผือกนอก

เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย

งานทะเบียนวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย / งานพัสดุ / งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

-

-

        
 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ / งานบัณฑิตวิทยาลัย / งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต / งานวิทยุ / งานศูนย์วิทยบริการ

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

พระสุรศรี ประภากโร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ / งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต / งานวิทยุ / งานศูนย์วิทยบริการ

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์

อาจารย์ประจำ

อ่าจารย์ / งานกิจการนักศึกษาบรรพชิตต่างชาติ / งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย / งานบัณฑิตวิทยาลัย

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://phatthara.edublogs.org/ 

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

นายศักดิพงษ์ โสภาจร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ / งานกิจการนักศึกษาบรรพชิตต่างชาติ / งานธุรการ สนง.รองอธิการบดี / งานศุนย์วิทยบริการสิรินธร

-

-

http://sakdipong.edublogs.org/ 

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก  

  

นายธีรชัย ชาติชนบท

อาจารย์พิเศษประจำ

อาจารย์ / งานกิจการนักศึกษาบรรพชิตต่างชาติ / งานศูนย์วิทยบริการ

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์ 

  

นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และสื่อ

งานอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานโทรทัศน์ มมร / งานศูนย์วิทยบริการ

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นายไพวัลย์ แก้วไพฑุรย์

นักการ อาคารหลวงปุ่บุญเพ็ง กัปฺปโก และ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร

-

-

-