gototopgototop
ศูนย์บริการวิชาการ พิมพ์

ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาศีลธรรม

    

ชือ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก

  

พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร.

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / กรรมการวิทยาเขต

อาจารย์ / รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://samai.edublogs.org 

        

.... 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก 

. 

พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ

อาจารย์ประจำ / เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อาจารย์ / หน.งานอบรมและพัฒนา / รายการโทรทัศน์ มมร. / งานประชาสัมพันธ์ / งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ ฯ

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก 

  

พระสมบูรณ์ อุตฺตโม

อาจารย์พิเศษประจำ

อาจารย์ / หัวหน้างานสถานที่วิทยุเพื่อการศึกษา / งานกองทุนเผยแผ่น / งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก 

  

นางสาวขวัญใจ แก้วแสง

อาจารย์ประจำ / นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ / งานวิชาการศึกษา / งานธุรการ / การประกันคุณภาพการศึกษา (ศว.)

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://khwanjai99.edublogs.org/

        
        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นายจำนง นามมา

เจ้าหน้าที่

งานรายการโทรทััศน์ มมร. / งานประชาสัมพันธ์ / งานกิจการนักศึกษาคฤหัสถ์

-

-

        
  ศูนย์บริการวิชาการ อาคารศูนย์วิทยบริการสิริินธร
 
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก 

  

พระสุรศรี ประภากโร (ดร.)

อาจารย์ประจำ

งานศูนย์วิทยบริการ / งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต / งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

-

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

เจ้าหน้าที่

งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานรายการโทรทัศน์ / งานศูนย์วิทยบริการ

-

-

        
 ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์อบรมพัฒนา วัดป่าสามัคคีสันติธรรม
        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

พระครูธรรมธรพิเชษฐ์ ธมฺมธโช

เจ้าหน้าที่อบรม

งานอบรมและพัฒนา / งานศูนย์บริการวิชาการ

-

-

        
 ศูนย์บริการวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก 

  

ผศ.วิทูล ทาชา

อาจารย์ประจำ /หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา/ กรรมการวิทยาเขต

อาจารย์ / หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา / หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / หัวหน้างานกองทุนออมทรัพย์บุคคลากร

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

บล็อก 

alt

  

นายคัมภีรภาพ คงสำรวย

อาจารย์พิเศษประจำ / เจ้าหน้าทีเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล

-

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

http://mbuisc.wordpress.com  

http://www.mbuisc.ac.th/file-khamphiraphap , หรือ linkedin

        
 ศูนย์บริการวิชาการ ห้องสมุด
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นายประยูร จันตะโย

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

หัวหน้างานห้องสมุด / งานธุรการห้องสมุด

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นางสาวกุทัย หาระพันธ์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

หัวหน้างานห้องสมุด / งานธุรการห้องสมุด

-

-

        
    

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภาระงาน

โทรศัพท์

อีเมล์

  

นายปัญญา ซิกว้าง

นักการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9

-

-

-