gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน 2564
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน จัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ประจำปี2564 โดยในครั้งที่ได้ลงพื้นที่ที่วัดป่านาล้อม และวัดป่าวังหว้าอริยทรัพย์ อำเภอพระยืนจ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจวัตรโครงการการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ2564
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

กิจวัตรของสามเณร โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12-18 สิงหาคม สามเณรและเนกขัมจารินี (รักษาศีล ๘) ได้ปฏิบัติกิจวัตรตามแนวทางของสงฆ์ โดยการออกรับบิณฑบาตรและปฏิบัติธรรม นำโดยพระครูธรรมมาภิสมัย,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.และพระคณาจารย์อาจารย์ ร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ


อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบรรพชาเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ2564
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานจัดโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม มีพิธีบรรพชาสามเณรและเนกขัมจารินี (รักษาศีล ๘) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ณ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน...

อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.อส.มอบของช่วยโควิดแก่โรงพยาบาลสนามขอนแก่น
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   


   คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น(ธ)นำโดย พระเทพพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัด ขอนแก่นมอบทุน 10,000 บาทร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดย
พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมมร.มอบของอุปโภคบริโภค พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสมทบอีก 10,000 บาท ....


 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรผ่านระบบ(E-sar)วันที่2
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรผ่านระบบ(E-sar)วันที่2เพื่อรับฟังวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft tearms)

 


อ่านเพิ่มเติม...
 
ประเมินคุณภาพหลักสูตร มมร.อส.
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

วันที่20กรกฎาคม2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน
ผู้บริหารวิทยาเขตและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรผ่านระบบ(E-sar) เพื่อรับฟังวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft tearms)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพลิกหัวใจ สร้างฝันให้แผ่นดิน โรงเรียนเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   


 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเตอีสาน งานบริการวิชาการสู่สังคม ของ มมร พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมกัน
จัด"โครงการครอบครัวสัมพันธ์"รร.บ้านเด่นชาติ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นยุทธการพลิกหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับป.โท และ ป.เอก ปีการศึกษา 2564
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
 
ปฐมนิเทศวันแรกนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ในทุกสาขาวิชา โดยพระครูธรรมาภิสมัย,ผศ.ดร.เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี และคณาจารย์ทุกสาขาวิชาได้เข้าพบนักศึกษาอย่างพร้อมเพรียง
 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีถวายโฉนดที่ดิน แด่ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร.อธิการบดี มมร
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 
โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์ของร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดตรีสวัสดิ์วนาราม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดย พระเทพวัชรเมธี ผศ.ดร.อธิการบดี มมร เป็นประธาน พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร.อส.ในฐานะผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มมร ประธานฝ่ายจัดงาน พร้อมคณะจากวิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดงานในครั้งนี้   รูปภาพ  รูปภาพ2

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมประกันคุณภาพการศึกษา มมร.อส.
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย จัดอบรมเตรียมการประกันคุณภาพเชิงปฏิบัติการ (E-port)แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อเป็นไปตามหลักประกันคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสูตร โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.ให้โอวาทและให้แนวคิดและหลักปฏิบัติ โดยครั้งนี้ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.เอกชาตรี สุขเสน ได้นำอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 2 จาก 206

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC