gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 คณะนักศึกษาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น.  พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ที่ปรึกษา มมร และ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย คุรุสภาเป็นคณะผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ห้องประชุม 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เขียนโดย Administrator   

พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.๕ น.ธ.เอก ศน.บ. M.A.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้กล่าวสัมโมทนียกถาต่อที่ประชุมใหญ่ มมร ความตอนหนึ่งว่า "การที่ได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้ก็เพื่อให้สืบต่อปณิธานที่บุรพาจารย์ได้ก่อ ตั้งมา หลักการในการปฏิบัติจะอยู่ที่หลักการสามอย่าง
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 29 กันยายน 2554 ได้มีการประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555  โดยมีส่วนงานต่าง ๆเข้าร่วม ดังนี้  มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช  โดยการนำของพระครูบวรคณานุศาสน์  หัวหน้าศูนย์โคราช  มมร.อส.ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี โดยการนำของ  พระมหาวิรุธ  วิโรจโน  และคณะกรรมการครูพระสอนศีลธรรมทุกรูป/คน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2554 ประเภทประชาชนทั่วไปขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก โดยครั้งนี้มีคณะสรภัญญะสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อประกวดการสวดทำนองสรภัญญะทั้งสิ้น จำนวน 14 คณะ
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
เขียนโดย Administrator   
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 โครงการสัมมนาวิชาการ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้มาทำพิธีโครงการดังกล่าว และได้ให้โอวาท ขอคิดและแนวทางการปฏิบัติ แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 โครงการสัมมนาวิชาการ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้มาทำพิธีโครงการดังกล่าว และได้ให้โอวาท ขอคิดและแนวทางการปฏิบัติ แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในครั้งนี้

คณาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรได้ถวายการต้อนรับ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้แนะนำคณะวิทยากรสัมมนาต่ออธิการบดีได้รับทราบ

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระราชพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (ธรรมยุต) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้นำสวดมนต์ไหว้พระ

พระมหาสมัคร มหาวีโร รก.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวสรุปโครงการต่อพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร

พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.วิทยาเขตล้านนา เข้ากราบพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร

พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.วิทยาเขตล้านน เป็นตัวแทนมอบของขวัญที่ระลึกแก่ท่านวิทยากร

ลง วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา  00.22 น.

 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา 
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา (คฤหัสถ์) อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน  และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการต้อนรับคณะทัศนศึกษาจาก
อ่านเพิ่มเติม...
 
ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 15.00 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาของคุณหญิงลมุนศรี โกศินและคณะ โดยมอบให้กับนักศึกษาบรรพชิตทุนละ 1,500 บาท 9 ทุน และนักศึกษาฆราวาส 1,500 บาท 11 ทุน นักศึกษาคฤหัสถ์ต่างชาติ ทุนละ 3,000 บาท 3 ทุน และทุนพระสุเมธี สนตฺจิตฺโต ทุนละ 500 บาท จำนวน 2 ทุน
อ่านเพิ่มเติม...
 
จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่มีจิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัย โดยการลงเก็บจอกแหน บริเวณหนองน้ำประจำวิทยาเขตอีสาน ด้านข้างอาคารศูนย์วิทยาบริการสิรินธร นำโดย นายสุชิต สีคลัง และนายภัทรโชติ รัตนพลที นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2, 3 
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ191192193194195196ถัดไปสุดท้าย

หน้า 193 จาก 196

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC