gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา 
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา (คฤหัสถ์) อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน  และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการต้อนรับคณะทัศนศึกษาจาก
อ่านเพิ่มเติม...
 
ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 15.00 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาของคุณหญิงลมุนศรี โกศินและคณะ โดยมอบให้กับนักศึกษาบรรพชิตทุนละ 1,500 บาท 9 ทุน และนักศึกษาฆราวาส 1,500 บาท 11 ทุน นักศึกษาคฤหัสถ์ต่างชาติ ทุนละ 3,000 บาท 3 ทุน และทุนพระสุเมธี สนตฺจิตฺโต ทุนละ 500 บาท จำนวน 2 ทุน
อ่านเพิ่มเติม...
 
จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่มีจิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัย โดยการลงเก็บจอกแหน บริเวณหนองน้ำประจำวิทยาเขตอีสาน ด้านข้างอาคารศูนย์วิทยาบริการสิรินธร นำโดย นายสุชิต สีคลัง และนายภัทรโชติ รัตนพลที นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2, 3 
อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
เขียนโดย Administrator   

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2554 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ ภาค 8,9,10,11 ประจำปี 2554  ขึ้น ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปได้เดินทางมาร่วม
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ถวายการต้อนรับพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในโครงการอบรมพระสังฆาธิการ ภาค 8, 9, 10, และ 11 ในวันที่ 19-20 กันยายน 2554
อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับเชิญให้นักนักษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากคณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "เยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม" โดยศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05
อ่านเพิ่มเติม...
 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 นำโดยพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกวิทยาเขต ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ แด่พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ณ ศาลามหาวีระธรรมสภา
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
เขียนโดย Administrator   
 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น (ธ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) พระราชพุทธมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.อส. นายสุชาติ โคตรทุ
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ201202203204205ถัดไปสุดท้าย

หน้า 202 จาก 205

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC