gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการผลิตสื่อ มมร.อส. 2554
เขียนโดย Administrator   

เมื่อ วันที่ 8-10 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งมี ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส. จัดดำเนินงานโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (อบรมสื่อ) ขึ้น โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.อส. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ โคตรทุม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิบัติธรรมใน รายวิชาการฝึกกรรมฐานแบบง่ายๆ
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 ในรายวิชากรรมฐาน สอนโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สวมใส่ชุดขาวมาทุกวันเสาร์ เพื่อปฏิบัติธรรมใน รายวิชาการฝึกกรรมฐานแบบง่ายๆ เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งฝึกสมาธิ และแผ่เมตตา เป็นต้น ต้องการให้อารมณ์สงัดและเยือกเย็น ไม่มีความวุ่นวายต่ออารมณ์ที่ไม่ต้องการ และอยากให้พ้นอบายภูมิ คือ ไม่เกิดเป็นสัตว์นรก เปรต
อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้สูญเสียบิดาไปในครั้งนี้ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำบุญ นำหนังสือธรรมะ จำนวน 200 เล่ม
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมครูพระสอนศีลธรรม
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 9 กันยายน 2554 ได้มีการประชุมคณะกรรมการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 ในการวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งได้ทำการประชุมวางแผน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลา จ.นครปฐม โดยที่มี พระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต นางสาวอรนภา เยาวโพธฺิ์และนางสาวธัญญา อุดชาชน ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานกีฬาสี 2554
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานกีฬาสีนำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคปกติคฤหัถส์ ประกอบไปด้วยกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักคะเย่อ และ กอลฟ์บก เป็นต้น มีนักศึกษาให้ความสนใจและร่วมลงแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน ทำกลางสายฝนที่โปรยปรายตลอดการแข่งขัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันพระอาชีวะฟังธรรม
เขียนโดย Administrator   
 5 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ไปแสดงธรรมที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น ในโครงการ วันพระอาชีวะฟังธรรม ซึ่งวิทยาลัยได้จัดโครงการนี้มาหลายปีแล้ว และได้นิมนต์พระภิกษุจากทุกวัดภายในจังหวัดชอนแก่นไปแสดงธรรมทุกๆวันพระ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ในวันพระนี้ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ได้เทศน์เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา สำหรับ นักเรียนนักศึกษา มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมฟังกว่า 1000 คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
เขียนโดย Administrator   
 ในวันศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน 2254 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. ดร. ไพโรจน์ บัวสุข,ผศ.ดร.จำรูญ พริบุญจันทร์และ Mr. Geoffery Russell โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสมรรถนะนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ระดับปริญญาตรี (คฤหัสถ์) ประจำปี 2554 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาศีลธรรม มมร.วิทยาเขตอีสาน วัดป่าสามัคคีสันติธรรม บ้านค้อ-หนองสวรรค์ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554เป็นวันประชุมประจำเดือน ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในครั้งนี้ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พบปะและให้กำลังใจกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตอีสาน ในช่วงต้น ก่อนออกเดินทาง ไปปฏิบัติศาสนกิจต่อไป จากนั้น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ดำเนินการประชุมเป็นลำดับต่อมา
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 30  สิงหาคม พ.ศ.2554 นำเสนอภาพกิจกรรมการสัมมนามหามกุฏวิชาการ  (วันที่สอง) เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา  06.00 น.  ดังนี้ การแบ่งกลุ่มสัมมนาทัศน์ "แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันและแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงาน : ส่วนกลาง วิทยาเขตวิทยาลัย  ศูนย์การศึกษาและห้องเรียน" โดย หัวหน้าส่วนงานของส่วนกลางเป็นหัวหน้ากลุ่มตามภาระงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ201202203204205ถัดไปสุดท้าย

หน้า 203 จาก 205

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC