gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ  ประจำปี 2554 สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำ/เจ้าหน้าที่อัตราจ้างเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ มมร ทั้งบรรชิตและคฤหัสถ์ ภายในส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยและศูนย์การศึกษาการศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 480 รูป/คน ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษา มมร. ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่งนักศึกษาร่วมในมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ และนั่นเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของนักศึกษาและความเข้มแข็งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นเอง
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
เขียนโดย Administrator   
 วันที่ 24  สิงหาคม พ.ศ.2554 (วันที่สอง) เวลา ๐๘.๓๐ น. การสัมมนามหามกุฏวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๔  สำหรับบุคลากรสายอาจารย์สอนทุกคณะ/สาขาวิชา ทั้งบรรชิตและคฤหัสถ์  มมร ทั่วประเทศ ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา" โดยนางอรสา  ภาววิมล  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สกอ.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี๒๕๕๔ ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท แก่บุคลากรสายอาจารย์สอนทุกคณะ/สาขาวิชา ทั้งบรรชิตและคฤหัสถ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ อาจารย์วิทูล ทาชาและคณะทำงานอาคารสถานที่ ร่วมตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
เขียนโดย Administrator   

 เมื่อวันที่ 18-19-20-21 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่ ซึ่งมีวิทยากร ผู้ทรงความรู้มากมาย มาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการนีี้ ซึ่งโครงการนี้ มี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นแม่งานในการดำเนินการ โดยเน้นนักศึกษาภาคบรรพชิต มีนักศึกษาให้ความสนใจในโครงการนี้อย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
เขียนโดย Administrator   
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ โดย นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี พระอาจารย์ทวี อภโย เป็นแม่งานหลักในการดำเนินงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
เขียนโดย Administrator   

 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ทางศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดดำเนินโครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ขึ้น ในการจัดอบรมครั้งนี้มีพระวิทยากรและวิทยากรพิเศษ ซึ่งนำโดย พระ ธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
เขียนโดย Administrator   

วันที่ 16 สิงหาคม 2554 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์โดยออกนิเทศตรวจเยี่ยมในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่่ อำเภอแก้งคร้อ เกษตรสมบูรณ์ และหนองบัวแดง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2554 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้ถวายสักการะแด่พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมมร ในโครงการอธิการบดีพบนักศึกษาและต้อนรับคณะคุณหญิงลมุลศรี โกศิน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ201202203204205ถัดไปสุดท้าย

หน้า 204 จาก 205

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC