gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กิจกรรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
กิจกรรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานประจำปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 มีนาคม2564 โดยนักศึกษาทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่1-2 ออกปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีภาพบรรยากาศการทำงานและปฏิบัติกิจกรรมบางส่วนมาให้รับชม
 
ค่ายภาษาอังกฤษนักศึกษาปีที่ 4 มมร.อส.
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษและฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปีที่ 4สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่นที่ โรงเรียนห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพัฒนาและฝึกประสบการณ์การสอนของนักศึกษาที่จะออกทำการฝึกสอนใน โรงเรียนในปีการศึกษา 2564นี้ โดยมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ในการนี้มีพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.เปิดโครงการ.......
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 สัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ “บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในศตวรรษที่ 21” โดยนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ นางสาวอภิญญา จักรนารายณ์ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลธัญญลักษณ์ขอนแก่น ศิษย์เก่า ได้บรรยายเกี่ยวกับกว่าจะได้เป็นนักสังคมสงเคราะห์


อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรม มมร.อส.2564
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
  มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย นำโดยรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. เน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยท่านได้ปรารภว่า การปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่การทำให้ได้ตามข้อกำหนดหลักสูตรเท่านั้น แต่ต้องทำให้เป็นกิจวัติของมหาวิทยาลัย......

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมระดับป.โท และสัมนาวิทยานิพนธ์ มมร.อส.
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
   โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์และสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปีการศึกษา2563 ไ้จัดขึ้น ณ วัดป่าคีรีวันคำหวายยาง อ.บ้านฝางจ.ขอนแก่น และสวนรุกขชาติน้ำพอง(โสกแต้) โดยรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.และพระคณาจารย์และอ.ประจำหลักสูตร............


อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมระดับป.โท,ป.เอก บริหารการศึกษา มมร.อส.2563
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   


 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดีฯพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.และพระคณาจารย์ พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา และศึกษาดูงานเชิงปธิบัติธรรมสาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาโทรุ่นที่9 ,ปริญญาเอกรุ่นที่7และป.เอก สาขาวิจัยพุทธศาสต์แลปรัชญาที่วัดถ้ำพระภูวัวจังหวัดบึงกาฬ  มมร.อส.ครั้งที่2...........


อ่านเพิ่มเติม...
 
ภาพบรรยากาศโครงการธุดงค์กรรมฐาน มมร.อส.2563 วันที่20-24 ม.ค.2564
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   


ภาพบรรยากาศโครงการธุดงค์กรรมฐาน มมร.อส.2563 วันที่20-24 ม.ค.2564 

 


อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส.
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว โดยออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ, ดร.รองอธิการบดี.......


 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว โดยออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยวันนี้นำโดยพระต้นตระการ อภิวิชโช.....


อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส.
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว โดยเริ่มออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยวันนี้นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร.รองอธิการบดี มมร.อส.และอาจารย์ประเสริฐ ชมพรมมา อาจารย์ประจำสาขาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา..........


อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 4 จาก 206

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC