gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง รายวิชา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง บรรยายโดย อ.ชนาธิป ศรีโท ได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก หลังเลิกเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก อำนวยการโดยพระครูวิธรวรชัด ปยุตฺโต ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสานเป็นที่ปรึกษาโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ E-learning เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการตรวจรับห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยมี นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ. ดร.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมทั้งคณาจารย์เข้าร่วมทดสอบระบบ Edusoft อีเลิร์นนิ่งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ออกแนะแนวการศึกษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2561 พระครูปลัดธรรมภิสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกแนะแนวเกี่ยวการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาตามสถานศึกษาในระดับมัธยม ศึกษา ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษารับสมัครนักศึกษา 2561
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 เมื่้อวันที่ 10 มกราคม 2561 พระครูปลัดธรรมภิสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกแนะแนวเกี่ยวการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาตามสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ 2/2560
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 4  และ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2560
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ทั้งในส่วนผู้บริหารพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระครูธรรมาสมัย ผาสุโก ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และบุคลากรวิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวและศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี ร่วมประชุมในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
แนะแนวรับสมัครนักศึกษาประจำปี2561 และอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้แนะแนวรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และบรรยายธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอ Project Work ในรายวิชา English for Teachers (ED1086)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอ Project Work  ในรายวิชา English for Teachers (ED1086)  เสนอ อ. ภัทรลดา วงษ์โยธา   ซึ่งผู้เรียนแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อชีวิตประจำวัน และสามารถแสดงออกโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง พร้อมทั้งการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสภาพการณ์จริง
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560 และ พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ (สมาน สุเมโธ ป.ธ.9)
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560 และ พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ (สมาน สุเมโธ ป.ธ.9) โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นประธาน พร้อมทั้งพระเถรานุเถระ พร้อมทั้งครอบครัวของผู้สำเร็จการศึกษาที่มาร่วมพิธี
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษเรื่องการสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ โดยมี นางสาวกิทิมา คงขำ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่  และอาจารย์เอนก มูลมา บรรยายพิเศษเรื่องการสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่3
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 4 จาก 198

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC