gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

20 ก.ค. 2557
วัฒนธรรมอีสานขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน
26-27 ก.ค. 2557
สัมมนา นศ.ภาคพิเศษ
ห้องประชุมใหญ่จำนวน คน
1-3 ส.ค. 2557
เลขาธิการครุสภา ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 งานพัสดุและงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายวิทูล ทาชา ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้รับส่งมอบงานจากบริษัทขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ครั้งที่ 1 ในการดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 15.30น. ได้มีการประชุมสมัยวิสามัญของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รออธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานการประชุม
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รวมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.สุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต มมร เป็นประทานจัดงานพร้อมทั้งเป็นกรรมการตรวจให้คะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามเณรได้นำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดังนี้: เพื่อกระตุ้นให้สามเณรมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมความรู้ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ชมรมครูบำนาญ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งผ้าป่าในชมรมถวายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะผ้าป่าจากชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น มีคุณณัฐริกาญน์ นามจันดี ครูบำนาญ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและเรียนดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีอาจารย์อภิชิต เหมือยไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ดูแลอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้เกิดความรู้และรณรงค์เผยแผ่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ท้องถิ่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน (ค่ายสอน ศีกษา และสันทนาการ) ในเขตพื้นที่ทุรกันดานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู ชัยภูมิ จำนวน 10 กล่อง โดยแยก 2 กล่อง
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนามัยเทศบาลบ้านโนนชัย ในการบริการตรวจสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2556 จำนวนวันละ 100 คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ51525354555657585960ถัดไปสุดท้าย

หน้า 52 จาก 176

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา