gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-8 ส.ค. 2557
อบรมพระนักเผยแผ่ภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
7 ส.ค. 2557
อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมใหญ่จำนวน 580 คน
9 ส.ค. 2557
อบรมสาขารัฐศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
15 ส.ค. 2557
ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
29 ส.ค. 2557อบรมครู สพป.ขก.2
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 250 คน
3 ก.ย. 2557
อบรมผู้บริหาร สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 200 คน
5 ก.ย. 2557อบนมครู สพป.ขก.4ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน
11 ก.ย. 2557อบรมครู สพม.ขก.25
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
12 ก.ย. 2557
อบรมครู สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 350 คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
เขียนโดย Administrator   
เมือวันที่ 7 ตุลาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้ประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัย ณ ลานสนามตระกร้อ เพื่อเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 นี้ ตามประสงค์พระธรรมดิลก เจ้าคณะจังหวัดภาค 9 ธ. ซึ่งในงานดังกล่าวจะประกอบด้วย พิธีทอดเทียน โรงทาน การเตรียมสถานที่ การต้อนร้อบ ห้องน้ำ และลานจอดรถ และในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ บรรพชิตและคฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 1/2556 โดยในปีนี้ได้จัดการสอบในวันที่ 7-9-11-14 ตุลาคม 2556 ในการสอบครั้งนี้ได้กระจายนักศึกษาทั้ง 4 อาคาร โดยแต่ละห้องและแต่ละอาคารมีคณะกรรมการดูแลกับกับห้องสอบอย่างเคร่งครัด
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 วันที่สองของการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะกรรมการเข้าสัมภาษณ์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ 3 สำนัก และ ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ป.ตรี, ป.โท มมร.วิทยาเขตอีสาน ทุกภาคส่วน ในการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้1.รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  2.ผศ.เทพพร มังธานี และ 3.ดร.ตระกูล ชำนาญ
อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร.รองอธิการบดี  และ ผู้อำนวยการ,ผู้ช่วยอธิการบดี,คณาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่สำคัญ  มมร.วิทยาเขตอีสาน ทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมเปิดงานการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้1.รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี/อาจารย์ประจำรายวิชาปฏิบัติกรรมฐาน และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ควบคุมนักศึกษา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 รูป/คน ในรายวิชา ออกศึกษาตามฮอดเส้นทางพระกรรมฐาน ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่ง พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระมหาประสงค์ กิตติญาโณ พระประสงค์ ภูริญาณเมธี ดร. อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์ชนาธิป ศรีโท อาจารย์กฤษณา เสนาเวียง เข้าร่วมประชุม การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ51525354555657585960ถัดไปสุดท้าย

หน้า 52 จาก 180

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา