gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่  27-28 กุมภาพันธ์  2557   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน - ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู  ได้เข้าโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายณรงค์ จันทร์ลำภู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและขึ้นบรรยายพิเศษในเรื่อง นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทางผู้จัดงานสัมมนาได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่  21-22 กุมภาพันธ์  2557   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต  พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ในครั้งนี้   ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษา มมร.อส  เพื่อร่วมบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ขออนุโมทนาทุกสายศรัทธาที่หลั่งไหลไหลมาช่วยงานบุญ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่  21-22 กุมภาพันธ์  2557   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต  พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ในครั้งนี้   ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษา มมร.อส  เพื่อร่วมบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ขออนุโมทนาทุกสายศรัทธาที่หลั่งไหลไหลมาช่วยงานบุญ
อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบนักศึกษาโควต้า ที่รับสมัครโดย สพม.25 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขต ห้องกรรมฐาน โดยมี อาจารย์สมควร ช่าสะโปน อาจารย์ชนาธิป ศรีโท และเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล ร่วมกำกับดูแลการสอบ ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน เมตตานุเคราะห์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่สอง ของโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงเช้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. กล่าวให้โอวาท และบรรยายพิเศษแก่ครูพระสอนศีลธรรม จากนั้น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษในเรื่องของจริยวัฒรและเทคนิคการสอน ในเวลาประมาณ 10.30 น. อาจารย์วรเทพ เวียงแก
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
 ท่านพระอาจารย์พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และท่านพระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฒโฒ นำนักศึกษาทุกชั้นปีจัดสถานที่เตรียมงานภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 งานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดย พระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ได้จัดอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยคืนนี้เป็นคืนแรก ในช่วงเย็น ครูพระทุกรูป ร่วมทำวัตรเย็น โดยมีพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มมร.อส. เป็นประธาน จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม...
 
แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  พระธงชัย กตชโย อ.ชนาธิป ศรีโท และนักศึกษา มมร.อส พร้อมด้วยชาวบ้านหนองขามได้เดินทางไปเพื่อแผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านของ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  พระธงชัย กตชโย อ.ชนาธิป ศรีโท และนักศึกษา มมร.อส ได้เดินทางไปเพื่อแผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านของ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้มาทั้งหมด  109 กระสอบ...สาธุ
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 144

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา