gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 18-27 มกราคม  2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของ มมร.อส ของศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู จัดซุ้มประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาในปีการศึกษา ปี2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มกราคม 2557 โดยเป็นการสัมมนาร่วมของนักศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก
อ่านเพิ่มเติม...
 
English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดอบรม  ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มกราคม 2557 โดยเป็นการสัมมนาร่วมของนักศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก การบริหารการศึกษา จาก มมร.ส่วนกลาง และ มมร. วิทยาเขตอีสาน โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นประธานดำเนินงานโครงการ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 โดยมีวาระต่างๆ เช่น การคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดตรีสวัสดิ์วนาราม การเป็นอยู่ของสามเณรและงานวิชาการ เป็นต้น โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระอาจารย์สมัคร มหาวีโร พระมหาฉัตรชัย สุชตฺตชโย และคณาจารย์ฆราวาส
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต, พระทวี อภโย และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "อนาคตสังคมและการเมืองไทย หลังการเลือกตั้ง กุมภาพันธ์ 2557"
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2557นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาบัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย อ.สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 โดยคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และอาจารย์ผู้ร่วมเดินทาง ได้นำนักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 (ในรายวิชาภาษาไทย) มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2557 ระว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และโรงเรียนศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ศึกษาได้แก่โรงเรียนศรีแสงธรรม โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และชมวัดถ่ำคูหาสวรรค์ ของหลวงปู่คำคนิง จุลมนี และวัดดอนธาตุ ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และอาจารย์ผู้ร่วมเดินทาง ได้นำนักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 (ในรายวิชาภาษาไทย) มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2557 ระว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และโรงเรียนศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม...
 
บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน  ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556“มหกรรมเชิดชูพุทธธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สามัญสามัคคี” เพื่อถวายเป็นสังฆราชบูชา
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงาน และ(นักวิชาการศาสนศึกษา 14 กลุ่ม) ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556“มหกรรมเชิดชูพุทธธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สามัญสามัคคี เพื่อถวายเป็นสังฆราชบูชาวันที่  22– 24 มกราคม 2557  ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 139

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา