gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ตารางการขอใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน

ขอแจ้งผู้ขอใช้บริการห้องประชุม ของดใช้ห้องประชุม เนื่องจากดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารเป็นการเร่งด่วนในช่วงนี้

งดใช้บริการห้องประชุมในทุกวันอังคารและวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2556
หน่วยงานภายในที่ต้องการขอใช้ห้องประชุม โปรดแจ้งผู้รับผิดชอบด้วยทุกครั้ง
สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำสามเณรที่สอบเปรียญธรรมได้เข้ารับประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ณ วัดมหาชัย อำเภอเมืองมาหสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และมีโยมยายคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ เดินทางร่วมด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้ออกไปเสนอแนะ อบรม ฝึกสอน  นำโดยพระอาจารย์ทวี อภโย  พระธงชัย กตชโย  นำนักศึกษาบรรพชิต /คฤหัสถ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ออกบรรยายธรรมเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเวลา 9.00 - 11.50 น.ณ โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน ได้นำคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่วยงานและร่วมงานฉลองศาลาหลังใหม่ของวัดป่าดงมะไพ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม และบ้านอดีตท่านประธานาธิบดีโฮ จิ มินห์ อ.เมือง จ.นครพนม
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. และ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เดินทางไปบรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่จะต้องบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอนในปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล (ผศ.ดร.)และพระสุรศรี ปภากโร (ผศ.) นำนักศึกษาบรรพชิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ออกบรรยายธรรมเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  เวลา 8.00 - 11.30 น. ณ โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา อ.โคกโพธิ์ชัย และ โรงเรียนโนนข่าวิทยา อ.พล จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองปี 2558 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้องขึ้น มี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และ พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ รับสมัครนักศึกษารุ่นน้องปี 1 ทุกสาขาวิชา
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ51525354555657585960ถัดไปสุดท้าย

หน้า 52 จาก 160

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเชต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา