gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง  ได้ร่วมทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม  เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ปี 2557 ณ ลานธรรมลานปัญญา ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง)
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำนักศึกษาเข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น เพื่อฟังสวดเจริญพุทธมนต์และพุทธาภิเษก นักศึกษาอิ่มบุญกันถ้วนหน้า
 
อ่านเพิ่มเติม...
 
สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 พระครูปลัดสัมย ผาสุโก, ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวขอบคุณและได้มอบของที่ระลึกแก่ คณะตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าตรวจส่วนงานต่างๆของวิทยาเขตอีสาน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบหน่วยงานต่างในวิทยาเขตอีสาน เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับวิทยาเขต ดำเนินการปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต ณ ห้องการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประกอบด้วย นางสาวอัญชลี พวงเขียว ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการเงินและบัญชี นางสาววิไลลักษณ์ อาจณรงค์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นางสาวศศิธร จิวะอมรนุรักษ์  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นางสาวพิทยา อาษาสุจริต  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นายอนิรุทธ์ เล็กสะอาด   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อ่านเพิ่มเติม...
 
วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ 7 วิทยาเขต และวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ เขตลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ไทย, ลาว, พม่า, กัมพูชา, เวียดนามและจีน ระว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น ภายในงานมีกิจกรรมทางด้านวิชาการมากมายด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ วันนี้เป็นพิธีปิดโครงการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. 
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาร่วม ในเรื่อง ประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากนั้นในช่วงบ่าย 
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร ประกอบด้วยพระนักเผยแผ่จากภูมิภาคต่างๆ  โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต วัดป่าแสงอรุณ เป็นประธานเปิดงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 นางปิยะวรรณ นรเศรษฐโกศล ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ การสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมอาเซียนแก่เด็กและสตรี (Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014) ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตและวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557  หลังจากแบ่งคณะผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรแล้ว วันนี้ได้นำเสนออภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานต่างๆ ให้สอดรับกับคุรุสภา และสกอ จากนั้น ร่วมรับประทานอาหารและเข้าสู่พิธีปิดโครงการในช่วงบ่าย
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 158

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC