gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2558
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 5
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2558  พระครูสุธีจริยวัฒน์ (ดร.) รักษาการรองอธิการบดี พร้อมด้วย พระครูปลัดสมัย ผาสุโก (ดร.) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เดินทางไปเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ประจำปี 2558 ของนักศึกษาชมรม We Speak English มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ โดย พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม อาจารย์สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมดิ่มนมชมบอล ร่วมกับ สสส. ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก โซนเอเชีย ระหว่างทีมชาติไทย และทีมชาติเวียดนาม เมื่อวันที่  13 ตุลาคม ได้มีการปลุกกระแสให้มีการดื่มนม ตลอดจนเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการชมฟุตบอล
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบรองชนะเลิศ)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม หัวหน้างานกิจการนักศึกษา, นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี, นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ร่วมกับ ชมรมวอลเลย์บอล มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ประจำปี 2558 จัดดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นรอบรองชิงชนะเลิศ ประเทศชาย และประเภทหญิง
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5-7-9-12 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดสอบปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 3-4 โดยมี  พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม  พระอาจารย์ชัชวาลย์ ฐิตคุโณ อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ภัทรลาดา วงษ์โยธา นางสาวเฉลิมพร มงคุณโคตร
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม 2558 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัด โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร และอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด, บริษัท พชร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด, สถานตรวจสภาพรถ วิริยะ, บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัดเป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4  ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โดยมีพระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และอาจารย์ณฐอร ศรีแก้ว เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ (แฟนซีปาร์ตี้) 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 งานเลี้ยงแฟนซี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อาจารย์สุพรรณ ก้อนคำ และอาจารย์ภัทรลดา วงษ์โยธา ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการร้องเพลง การแสดงจากชั้นปีต่างๆ จากนั้นร่วมรับประทานอาหารค่ำ
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 195

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC