gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา และ อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย เข้าร่วมสัมมนา Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery ในหัวข้อ Security Technology in Data Center, Data Center Infrastructure  100 Gbs Network และ FTT and Broadband Technology ณ ห้องออร์คิด บอลรูม 2 ชั้น 1 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ได้ออกค่ายอาสาพัฒนา "บวร" ในรายวิชาทฤษฏีการเมืองและจริยศาสตร์ โดยมีพระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต อาจารย์ประจำรายวิชา ได้จัดกิจกรรม จำนวน 4 วัน ณ บ้านซำจำปา ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน ได้นำตัวแทนคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มมร.วิทยาเขตล้านนา โดยมีการประชุมสัมมนาอบรมพัฒนาอาจารย์ การเขียน มคอ. 3-7 ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา และสัมมนาของคณะปรัชญาสัญจร ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 งานวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษ
เขียนโดย thongchai.   
 เมื่อวันที่ 8 –9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำนวน 50 รูป/คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาหลักการและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้ออกศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนแก่งจันทร์โมเดล ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร และโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา จังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอน นอกจากนี้ได้มีสถานบันการศึกษาหลายแห่งเข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกชั้นปี โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout เป็นเวลา 2 วัน โดยได้วิทยากรลูกเสือระดับประเทศ คือ อ.อินทราพร กาญจันดา มาจัดค่ายและสอนลูกเสือ Junior Scout ให้กับนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เขียนโดย thongchai.   
 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงาน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ....
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ประชุมประจำเดือน มกราคม ปี 2558 โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมีวาระสำคัญได้แก่ การสมัครเข้าศึกษาต่อของศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก การปรับภูมิทัศน์ ห้องสมุด มคอ เกรด การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ประสานงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้มอบหมายจากอาจารย์ประจำสาขาวิชา นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 173

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC