gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ซึ่งมี  นางสาวศุภาภรณ์ ชมพูราช เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนบ้านเวียงแก้วบรรยากาศการเรียนการสอน
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ Symposium สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้นำพานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ Symposium สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดการผลิตสื่อระดับปฐมวัย 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, นายวรเทพ เวียงแก นายวิทูล ทาชา และนางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำบุคลากรสายอาจารย์และสายเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา แจ้งแผนการดำเนินงานและปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนายจักราวุธ แซ่แต้ งานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ ได้นำตัวแทนนักศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" และนำเสนอผลงานด้านดังกล่าวฯ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โครงการนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 13 สถาบันในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากมาให้ความรู้ และร่วมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย  ซึ่งมี นางสาวสุดารัตน์ ปัดลี เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย  บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ : การผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ โดยมีพระนักศึกษาบรรพชิตเข้าร่วมโครงการทุกชั้นปี โดยในครั้งนี้ มีอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นวิทยากร อบรมวิธีการผลิตสื่อภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีที่สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ทุกประเภทได้
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ซึ่งมี นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ และนางสาวอัจฉรา ผาสุตะ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มมร.อส. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยมี นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายวิไล ไชทาง และนักศึกษา มมร.อส. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ซึ่งมี นางสาวกฤษณา ณะศรี และนางสาวศิริพร นันกาสี เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อ
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยในช่วงเช้าร่วมลงนามถวยพระพร พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี นำไหว้พระสวดมนต์ นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี นำขบวนโปงลางอีสาน แชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน จากนั้นถวายความเคารพ เปิดกรวยและถวายราชสดุดี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 189

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC