gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

20 ก.ค. 2557
วัฒนธรรมอีสานขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน
26-27 ก.ค. 2557
สัมมนา นศ.ภาคพิเศษ
ห้องประชุมใหญ่จำนวน คน
1-3 ส.ค. 2557
เลขาธิการครุสภา ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9  กันยายน 2556  พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. ได้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร โดยที่มี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พระมหาสมัคร ญาณวีโร เป็นประธาน มีประธานวิพากษ์หลักสูตรคือ ผศ.ชวลิต  ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ม.เกษตรศาสตร์ ม.ทองสุข และ มมร ทั้งนี้ มี รศ.พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต มมร เป็นผู้ดำเนินการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
 วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ณ อาคารห้องประชุมสิรินธร โดยได้รับความร่วมมือเข้าประชุมจากครูสายมัธยมจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 200 ท่าน โดยในช่วงเช้ามีการลงทะเบียนและมีท่าน พระมหาสมัย ผาสุโก (ดร.)
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่  6 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คณะสังคม สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัด โครงการแกนนำเยาวชน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งในช่วงบ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วม  สร้างความรู้และคุณธรรมให้กับเยาวชน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดสัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013  โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วย Mr.Donald Harris วิทยากรต่างประเทศ ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งในช่วงบ่าย ได้มีการจัดสัมมนากลุ่มย่อย ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาการสัมมนา
อ่านเพิ่มเติม...
 
งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดงานพิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววงศ์ทุกพระองค์ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556 ณ วัดป่ารัตนมงคล ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีการบำเพ็ญประโยชน์ การรักษาศีล การเจริญภาวนา และนำคำสั่งสอนมาขัดเกลาจิตใจ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระอาจารย์มหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ   พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ  และ  พระอาจารย์มหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ51525354555657585960ถัดไปสุดท้าย

หน้า 52 จาก 177

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา