gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5-7-9-12 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดสอบปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 3-4 โดยมี  พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม  พระอาจารย์ชัชวาลย์ ฐิตคุโณ อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ภัทรลาดา วงษ์โยธา นางสาวเฉลิมพร มงคุณโคตร
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม 2558 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัด โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร และอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด, บริษัท พชร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด, สถานตรวจสภาพรถ วิริยะ, บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัดเป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4  ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โดยมีพระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และอาจารย์ณฐอร ศรีแก้ว เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ (แฟนซีปาร์ตี้) 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 งานเลี้ยงแฟนซี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อาจารย์สุพรรณ ก้อนคำ และอาจารย์ภัทรลดา วงษ์โยธา ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการร้องเพลง การแสดงจากชั้นปีต่างๆ จากนั้นร่วมรับประทานอาหารค่ำ
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
เขียนโดย Administrator   
 
 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการร่วมปรึกษาและพบปะพูดคุย โดยมี พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ อาจารย์วรเทพ เวียงแก และผศ.วิทูล ทาชา พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบกลไกในด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน และรูปแบบหัวข้อการประเมินต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนากลไกให้ดียิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด, บริษัท พชร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด, สถานตรวจสภาพรถ วิริยะ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม หัวหน้างานกิจการนักศึกษา, นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี, นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมวอลเลย์บอล มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปี 2558 จัดดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพวงหรีดแด่คุณพ่อคูณ คำมาก
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำพวกหรีดจาก พระธรรมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำมอบให้ครอบครัวคำมาก (พ่อคูณ คำมาก) โยมพ่อของพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ วัดบ้านใหม่บ้านเขวา จังหวัดมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 194

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC