gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดทำหลักสูตรและขึ้นนำเสนอหลักสูตรที่ได้ระดมความคิด เพื่อเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาและโรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันทีี่ 30 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน ได้นำคณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาและโรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้จัด กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส.นภ นำโดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู และนายตาม ท้าวพา รองนายกอบต.โนนทัน และเป็นรองประธานนักศึกษาปีที่ 4 ภาคพิเศษและคณะ
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม  2557 พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ของ มมร.วิทยาเขตอีสาน ซึ่งมี รศ.ดร.ไพโรจน์  บัวสุข เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการ ศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูไพบูลย์พัฒนาทร เจ้าคณะอำเภอเมือง (ธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของศูนย์หนองบัวลำภูเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาท
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 21-25 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษืธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามผ่านเทือกเขาโกร็อก ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างเดินทางได้ศึกษาและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ  ของประเทศลาวอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2557  โดยในช่วงเช้า รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และคณะ ดำเนินการปรับพื้นทักษะภาษาอังกฤษ ในช่วงบ่ายเป็น ดร.สิทธิพร เกษจ้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย อ.รัชนีบูรณ์  เนตรภักดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ณ หอประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร ในโครงการมีวิทยากร ระดับประเทศเป็นผู้ให้ความรู้ได้แก่ อ.จงจิต เค้าสิม อ. สวาสฏิพร แสนคำ และคณะ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2557 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นประธาน พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน กล่าวเปิดงาน ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษากล่าวถวายรายงาน จากนั้นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเชียร์กลาง พร้อมทั้งการแสดงจากน้องๆพี่ๆ วิทยาเขตอีสาน ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งผู้อำนวยการ 3 สำนัก ประกอบด้วย กิจกรรมเชียร์กลาง ประกวด ดาว-เดือน การแสดงชุดต่างๆ ทั้งจากรุ่นพี่และรุ่นน้อง
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 160

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC