gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี นำบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี แด่พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง มมร.อส. 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษา โดย พระมหาสุรวุฒิ จนฺทวณฺโณ ดร. พร้อมคณะกรรมการ บรรพชิตและคฤหัสถ์ พร้อมนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง โดยในงานประกอบด้วยการเดินขบวน การประกวดนพมาศน้อย กิจกรรมสอยดาว การแสดงโปงลางอีสาน โดยมีพระมหาสมัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี โดยมี อาจารย์อุดมลักษณ์ วัชรกิตติธาดา เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะอนุกรรมการ จากคุรุสภา ตรวจเยี่ยม มมร.วข.อีสาน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คณะอนุกรรมการ จากคุรุสภา โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี ผอ.กฤตวรรณ เกิดนาวี ได้เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ การตรวจหลักสูตร การสัมภาษณ์โรงเรียนที่ทำการฝึกสอน การสัมภาษณ์นักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำ อาจารย์-เจ้าหน้าที่ประจำ วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน show&share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้เข้าร่วมงาน show&share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่าง เข้านำเสนอผลงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณงค์และการป้องกันยาเสพติด
อ่านเพิ่มเติม...
 
สิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา บวร 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชาทฤษฏีการเมืองและจริยศาสตร์ ได้จัดโครงการ สิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา บวร ณ บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และบ้านโคกสง่า อำเภอบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนา พุทธศาสนากับสังคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการวิชาการ ในหัวข้อ พุทธศาสนากับสังคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยมีวิทยากรผู้ทรงความรู้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ แสนบุราณ เพื่อให้นักศึกษาได้นำพระพุทธศาสนากับการเมืองมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ควบคู่กันไป
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 มมร.อส. (วันซ้อมจริง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัย เป็นประธานเปิดโครงการ ในช่วงเช้าบัณฑิตใหม่ร่วมถ่ายรูปหมู่ จากนั้นเดินขบวนผ่านซุ้มต้นจามจุรี โดยมีพ่อแม่พี่น้องยืนเป็นกำลังใจตลอดทาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายกาศ การเตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บรรยากาศการเตรียมการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2558 ในวันนี้ตั้งแต่เช้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทุกสาขาวิชาพร้อมใจกันจัดเตรียมซุ้ม เต้นท์ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 196

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC