gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นวันที่สาม ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะกรรมการ ได้เข้าตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ซึ่งการประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานดื่มนม-ชมบอล
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

มื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ ได้นำคณะกรรมการนักศึกษา เข้าร่วมงานวันเปิดโลกกิจกรรม และโครงการ Alcohol Is Not The Answer “ตอน ดื่มนม-ชมบอล” ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย ทีมชาติไทย VS ทีมชาติอิรัก ณ ลานกิจกรรม อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เป็นวันที่สองของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะกรรมการ ได้เข้าตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา ซึ่งวันนี้เป็นการสรุปผลของการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะกรรมการ ได้เข้าตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร ในสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาเอก
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นซึ่งมี  นางสาวมะลิ เทศนะ และนางสาวมญุรี มาตย์นอก ป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นบรรยากาศการเรียนการสอน
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง โดยมีนางกนิษฐา วิเศษลา ป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง บรรยากาศการเรียนการสอน
อ่านเพิ่มเติม...
 
รัฐศาสตร์การปกครอง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ และอาจารย์อภิชิต เหมือยไธสง นำนักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 1-4 เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดย ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ, ดร.เอกภพ เหล่าลาภะ, อาจารย์ประมวล พิมพ์เสน ปราชญ์ชาวบ้าน และคณะ ในโครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีไหว้ครู ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธี พร้อมทั้ง พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนเทศบาลวัดกลางซึ่งมี นางเสาวนีย์ ใจเปรียว ป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนเทศบาลวัดกลางบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นซึ่งมี  นางสาวสุจิตรา ประพันธ์ และนางสาวรุ่งฤดี คำตัน ป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นบรรยากาศการเรียนการสอน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย

หน้า 37 จาก 191

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC