gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง Alice's Adventure in the Wonderland
เขียนโดย Administrator   
 altมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2 เล่านิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง Alice's Adventure in the Wonderland เป็นการสอบในรายวิชา วรรณกรรมและวรรณศิลป์ภาษาอังกฤษ ของ อ.ภัทรลดา วงษ์โยธา เป็นการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ในการเล่านิทานประกอบการแสดง
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. แสดงความยินดีกับรุ่นพี่
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติและภาคพิเศษ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ชั้นปี4 ที่จบการศึกษา พร้อมทั้งการแสดงจากรุ่นน้อง การมอบของที่ระลึก และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ งวดที่ 3
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 60 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ งวดที่ 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.วิทูล ทาชา อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดสอบปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษา ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาการปกครอง และ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ซึ่งการสอบวัดผลครั้งนี้เป็นการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2559 เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้ ถ่ายทอดความรู้สู่อาจารย์ประจำหลักสูตรในเรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา หน่วยที่ 2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู้รายวิชา โดยมี วิทยากร ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคปกติ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดสอบปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การปกครอง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ซึ่งการสอบวัดผลครั้งนี้เป็นการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2559 เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร.ส่วนกลาง
เขียนโดย นายทรงวิทย์ ปลัดศรีช่วย   

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นับเป็นพระศาสนกิจแรกในการประทานปริญญาบัตร ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 ในรัชกาลที่ 10
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตและซักซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตใหม่ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการ ในช่วงเช้าบัณฑิตใหม่ร่วมถ่ายรูปหมู่ จากนั้นเดินขบวนผ่านซุ้มต้นจามจุรี โดยมีพ่อแม่พี่น้องยืนเป็นกำลังใจตลอดทาง และรับชมการประกวดต้องเพลงสากลคู่
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี5
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี 5  โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีเป็นประธาน เปิดโครงการโดยมีอาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ มมร.อส. และชุมชน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ร่วมกับชุมชน โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีเป็นประธาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ในโครงการมีการประกวดบทเพลงสากลคู่ของนักศึกษา ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดแต่งคำประพันธ์  ในช่วงบ่ายเป็นพิธีรดน้ำดำหัว โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม เป็นประธาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 5 จาก 198

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC