gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-8 ส.ค. 2557
อบรมพระนักเผยแผ่ภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
7 ส.ค. 2557
อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมใหญ่จำนวน 580 คน
9 ส.ค. 2557
อบรมสาขารัฐศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
15 ส.ค. 2557
ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
29 ส.ค. 2557อบรมครู สพป.ขก.2
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 250 คน
3 ก.ย. 2557
อบรมผู้บริหาร สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 200 คน
5 ก.ย. 2557อบนมครู สพป.ขก.4ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน
11 ก.ย. 2557อบรมครู สพม.ขก.25
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
12 ก.ย. 2557
อบรมครู สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 350 คน
24 ก.ย. 2557เปิดบ้าน เรารักขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่จำนวน.......คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 ในช่วงเย็น หลังจากที่ทุกกลุ่มได้ทำการนำเสนอผลงานและวิพากษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความรู้สึก จากนั้น พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความอดทน และหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอ จากนันผู้เข้าอบรมร่วมถ่ายภาพหมู่
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 เป็นวันสุดท้ายของโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยทุกกลุ่ม จะต้องนำเสนอวิดีทัศน์ที่แต่ละกลุ่มได้ไปถ่ายทำและตัดต่อ โดยมีคณะวิพากษ์ ได้แก่ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ  รศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายยงยุทธ พินิจพงษ์ นายนรินทร์ หลาบโพธิ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ให้กับนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ ณ วัดป่าแสงอรุณ ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัด โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. เก็บสำภาระส่วนตัวให้เรียบร้อย นอกจากนี้พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษากล่าวปิดโครงการดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ให้กับนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยมีพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 กิจกรรมในช่วงเช้าได้รับฟังบรรยายพิเศษในช่วงเช้าและช่วงบ่าย จากคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน นอกจากนี้ในช่วงเย็นนักศึกษาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัดร่วมกัน และร่วมกิจกรรมจุดเทียนปัญญา โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร., ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เมตตานุเคราะห์โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน MBU TV ซึ่งทางโครงการได้ถวายตัวอย่างโครงการเป็น title รายการทีวี พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมในถวายสักการะนำโดย พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมโทรทัศน์ มมร.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดประชุม โครงการไอพีทีวี โดยมี พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และตัวแทนแต่ละวิทยาเขตเข้าร่วมเสนอความคิดและส่วนที่้ต้องการเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ชาติพันธุ์ในภาคอีสาน: ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรม สู่อาเซียน 2558 ณ อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  โดยมีพระอาจาย์ทวี อภโย เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ61626364656667686970ถัดไปสุดท้าย

หน้า 65 จาก 182

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา