gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษา (กิจกรรมเข้าฐาน) โดยรุ่นพี่นักศึกษาปี 2-4 ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและกล้าแสดงออก โดยมีฐานกิจกรรมกว่า 14 ฐาน ให้น้องๆ นักศึกษาปี 1 ได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ฝึกฝนความอดทน ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2557 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 2 ณ ห้องประชุมย่อย (ห้องเรียน ป.เอก รุ่น 1 ชั่วคราว) นำโดย รศ.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารการศึกษา โดยได้เชิญ Professor Dr. Forrest W. Parkay College of Education, Washington State University, U.S.A.
อ่านเพิ่มเติม...
 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และ พระทวี อภโย นำพานักศึกษา ไปที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระสงฆ์ คฤหัสถ์ และนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาในระดับสูงยิ่งขึ้นไป จำนวน 10 รูป 10 ทุน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ฝ่ายอาคารและสถานที่ โดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผศ.วิทูล ทาชา และคณะ ทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ ซึ่งสายเส้นเดิมนั้นไหม้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทางมหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตบุคลากร ทุกท่าน ดับไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ซึ่งคณะนี้ ได้ทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย นายชูชาติ บุตรเพ็ง หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอรรณพ ตาคะนานันท์ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวพรอรุณ สระกลาง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรเข้าอบรมระบบ E-Registrar
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย นายชูชาติ บุตรเพ็ง หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอรรณพ ตาคะนานันท์ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวพรอรุณ สระกลาง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรเข้าอบรมระบบ E-Registrar พร้อมทั้ง ผศ.วิทูล ทาชา และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 2 ณ ห้องประชุมย่อย เพื่อจัด Intensive Workshop สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)
อ่านเพิ่มเติม...
 
รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับนิมนต์จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แสดงพระธรรมให้กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษา ประชาชน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ หอพระพุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2557 งานกิจการนักศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อ.เอนก มูลมา อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และคณะกรรมการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่้ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวให้โอวาท  อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ  กล่าวถวายรายวงาน จากนั้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนา Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus Academic Excellence based on Buddhism ให้กับบุคคลากร มมร.อส.และนักศึกษาปริญญาเอก โดยมี Professor Dr. Forrest W.Parkey และ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นผู้บรรยาย
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 168

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC