gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

20 ก.ค. 2557
วัฒนธรรมอีสานขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน
26-27 ก.ค. 2557
สัมมนา นศ.ภาคพิเศษ
ห้องประชุมใหญ่จำนวน คน
1-3 ส.ค. 2557
เลขาธิการครุสภา ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้จัดโครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน นำทีมโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้ากองกิจการนักศึกษา (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พร้อมด้วยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4 และ ปี2  ได้ออกค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา  เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมเชิงรุก
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันบูรพาจารย์3
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานทำบุญอุทิศถวายบูรพาจารย์ และสักการะพระเถระ โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ณ ศาลาหลักคำ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานบูรพาจารย์2
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ธรรมยุต ได้จัดงานบูรพาจารย์เป็นประจำทุกปี ที่วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ขอนเเก่น ซึ่งมีพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอำเภอ เเละเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนเเก่น ธรรมยุต 
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันบูรพาจารย์
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
 เมื่อวันที่ 25 พระสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีการถวายสักการะและวันบูรพาจารย์ขึ้นที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร พระเถระ พระสังฆธิการ มาร่วมในพิธีมากมาย ในงานนี้ทางวัดได้มีโอกาสต้อนรับพระเถระผู้ใหญ่หลายท่านที่เมตตามาร่วมในพิธีคือ  พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค๙ (ธ)  พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบลในจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะติดตามมีพระภิกษุและสามเณรหลายร้อยรูปในพิธี
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2556 งานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร นำโดยนายธนากร ชูสุขเสริม หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนายไพวัลย์ แก้วไพทูล การติดตั้งในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 จุด 1.บริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย เป็นสัญญาณไฟจราจร 2.ศาลาหกเหลี่ยมใหม่ติดตั้งระบบแสงสว่าง เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2556 พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล (ผศ.ดร.)และพระสุรศรี ปภากโร (ผศ.) นำนักศึกษาบรรพชิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ออกบรรยายธรรมเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  เวลา 12.30 - 15.30 น. ณ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษาไปร่วมงานวิชาการ ณ นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นำทีมโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พร้อมคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน    โดย สมาชิกชมราวาทศิลป์ มมร.อสได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1) และได้รับรางวัล อีกมาก..

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ61626364656667686970ถัดไปสุดท้าย

หน้า 65 จาก 176

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา