gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธีพร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าทุกฝ่ายเพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความรักและเคารพในครูอาจารย์ตามที่ท่านได้สั่งสอนมา และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษสืบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เป็นการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีเป็นประธาน พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยวาระการประชุมได้แก่ เตรียมความพร้อม งานพิธีไหว้ครู ในวันที่ 4 กันยายน 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ 8 นำโดย อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ผศ.วิทูล ทาชา อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร
อ่านเพิ่มเติม...
 
การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยอาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์ประจำรายวิชาได้นำนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกรองชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รัฐวิสาหกิจชุมชน สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองได้เน้นทักษะกระบวนการฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ และได้ตะหนักถึงการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะรายวิชา so 2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ ดังนี้ 1 กลุ่มทำไข่เค็มและกลุ่มทำขนม บ้านหนองหัววัว
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ ให้กับพระสังฆาธิการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้าโครงการ ซึ่งวันแรกนี้ เป็นการสร้างสื่อภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 โดยใช้ Adobe Presenter โดย อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย เช้า/บ่าย ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่สอง จะเป็นการสร้างสื่อภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณาจารย์ได้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วม ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยา-นงลักษณ์ ชั้น 2 วิทยาลัยบัณเอเชีย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับฟังการถ่ายทอดโดย Mr. Adam Bradshow  หลังจากวิทยากรบรรยายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวปิดโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ 6 และงวดที่ 7 นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกฝ่ายลงพื้นที่ออกตรวจรับอาคารและหอสมุด งวดงานที่ 6,7 ซึ่งการตรวจงานงวดได้ผลงาน 84.57% สูงกว่าแผน 13.19% 
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อ่านเพิ่มเติม...
 
การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้าโครงการ ในช่วงกลางวัน พระภิกษุสามเณรฉันภัตตาหาร ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษต่อ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 172

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC