gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
งานฝึกอบรมและพัฒนา ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
เขียนโดย พระสันติ ญาณปสุโต   

 เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 งานฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ นำโดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. และพระสันติ ญาณปฺปสุโต พร้อมคณะ ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยา่คม เป็นเวลาสองวัน ทั้งนี้โครงการค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์และนักเรียนทุกชั้นปีเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ซึ่งมี นายประพัฒษร คำโนนจาน และนางสาวจันจิรา ริโยธา เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เขียนโดย พระสันติ ญาณปสุโต   

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 งานฝึกอบรมและพัฒนา นำโดยพระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  และพระสันติ ญาณปฺปสุโต พร้อมคณะ อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยในช่วงเช้าบรรยายธรรมแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และในช่วงบ่ายบรรยายธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานฝึกอบรมและพัฒนาที่โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์
เขียนโดย พระสันติ ญาณปสุโต   

 

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 งานฝึกอบรมและพัมนา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยท่านพระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระสันติ ญาณปฺปสุโต และคณะ ได้ออกค่ายอบรมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นเวลา 2วันที่โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านสมพล จันทร์แดง เป็นประธานในโครงการ  และมีนักเรียนโรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์ทุกชั้นปี จำนวน580 คน เข้าอบรมในโครงการ ทั้งนี้เป็นการให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับธรรมะและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นางศรีดา ราชธา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผศ นายแพทย์ชาญยุทธุ์ ศุภคุณภิญโญ ผศ. พวงทอง อ่อนจำรัส
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง  ซึ่งมี นางสาวเสาวนีย์ มูลศรี เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง การเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ซึ่งมี นางสาวมยุรี มาตรย์นอก และนางสาวสมหญิง วงกะโซ๋ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษ
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฌาปนกิจ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ในงาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ แสดงพระธรรมเทศนา พร้อมทั้งคณาจารย์ทอดผ้าไตร ในพิธีได้แสดงความอาลัยแด่นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม ทั้งจากน้องสาว เพื่อนๆของน้องสาว
อ่านเพิ่มเติม...
 
สวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ณ วัดป่าบ้านโคกนางาม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พรุ่งนี้เวลาประมาณ 12.30 จะทำการเคลื่อนศพสู่ฌาปนสถาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น นำโดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต พร้อมคณะสงฆ์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันอาสฬหบูชา ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารตำรวจภูธรภาค 4 นำโดย พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้นำข้าราชการตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสฬหบูชาเป็นจำนวนมากร่วมกับประชาชน ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 196

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC