gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ เข้าปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) ใน โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร  โดยในช่วงบ่าย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยเขตอีสาน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมคณะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เทศกาลงานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ คุ้มวัฒนธรรมงานไหม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม พ.ศ.2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี2556 และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. ได้มอบนโยบายให้กับการจัดสอบด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2556 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นี้ ซึ่งรูปแบบวิธีการของการสอบได้มีการเปลียนแปลงจากรูปแบบเดิม นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ จะต้องเข้าร่วมสอบเหมือนเช่นทุกปี
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อสอบธรรมศึกษาประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2556 โดยได้แบ่งห้องอบรมเป็น 3 ห้องด้วยกัน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน  2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยเขต อ.วรเทพ เวียงแก อ.เอนก มูลมา อ.พิสุทธิ์ อุดชาขน อ.อภิชิต เหมือยไธสง อ.ขวัญตา ศรีแก้ว นางสาวธัญญา อุดชาชน คุณวิไล ไชทาง ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ สำนักงบประมาณ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ, รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข, ผศ.ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์, อาจารย์ธีระชัย ชาติชนบท และอาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ (Innovation and Renovation in Tell in Asia) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2556  ณ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น บนเนื้อที่ประมาณ  4 ไร่ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และนักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-2 กลุ่ม We speak English จำนวน 16 คน ไปช่วยเกี่ยวข้าวที่ ณ บ้านกุดโง้ง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น และเป็นการใช้เวลาว่างในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต นอกจากนี้ อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร ได้นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์อาสา ชั้นปีที่ 2 ลงแขกช่วยชาวบ้านสีข้าว ณ อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ 6 ไร่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับชาวบ้าน
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2556  ณ จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ประมาณ  5 ไร่ ครึ่ง  รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และนักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-2 กลุ่ม We speak English จำนวน 16 คน ไปช่วยเกี่ยวข้าวที่ บ้านหนองหมื่นเท้า ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี  และเป็นการใช้เวลาว่างในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 142

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา