gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการชีแจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด มหาชน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากวิทยาเขตต่างๆ เข้าประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข อ.ศักดิพงษ์ โสภาจร และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต จำนวน  10 รูป โครงการนี้ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานด้านการสื่อสาร ณ วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้บริหารคณาจารย์จากวิทยาเขตล้านนาให้การต้อนรับเป็น อย่างดียิ่ง
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ .ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีที่ 1 และ 3 จำนวน 24 คน เพื่อเป้นการ ปรับพื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ณ วัดป่าสันติวนาราม วัดป่าไร่ดง ตำบล บ้านเชียง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ .ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายสุริโย นิลภูผา นายปิยะพงษ์ โม้คา และ นายณัธวัช อุ่นใจ ในโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คฤหัสถ์ ชมรม We speak English ณ วัดป่าสันติวนาราม วัดป่าไร่ดง ตำบลบ้านเชียง อำเภอ หนองหาร จังหวัดอุดรธานี
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เข้านิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นายมงคล พิมพาศรี และนางสาวจิตติมา เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5  ซึ่งตอนนี้กำลังออกฝึกปฏิบัติการสอน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยหลวง พ่อเชาวน์พิทย์ สุธีโร พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้นำพาตัวแทนนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 8 คน เดินทางตามรอยพระพุทธศานา จาริกแสวงบุญ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนสถานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวิถีชีวิตของประชาชนลาว
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ภาคบ่าย โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) เป็นการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหญิงนักศึกษา วอลเล่ย์บอลผสมบุคลากร ตะกร้อหญิง ตะกร้อชาย ฟุตบอลหญิง ฟุตบอลบุคลากร ฟุตบอลทีมคณาจารย์และทีมโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย และฟุตบอลชายชิงแชมป์อันดับหนึ่ง
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการ โดย พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์ ได้จัดงานอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) นักศึกษาเริ่มเดินขบวนจากวัดมรรคสำราญ มายังมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมประจำเดือนและจับของขวัญปีใหม่แล้ว ในช่วงบ่าย คณาจารย์วิทยาเขตอีสาน ศูนย์อุบลราชธานี ศูนย์หนองบัวลำภู ร่วมเตะฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ จากนั้นเป็นคู่ของนักกีฬา มมร.อส. หญิงและปิดท้ายด้วยคู่นักกีฬา มมร.อส.ชาย ก่อนที่จะเริ่มงานกีฬาสีในวันพรุ่งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม โดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสตร์อีสาน อาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำ บุคลากร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ และทำบุญอุทิศให้นายพงษ์อุดมและนายหาร บึงสะพานผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นบุคลากร ของวิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 179

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC