gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-8 ส.ค. 2557
อบรมพระนักเผยแผ่ภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
7 ส.ค. 2557
อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมใหญ่จำนวน 580 คน
9 ส.ค. 2557
อบรมสาขารัฐศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
15 ส.ค. 2557
ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
29 ส.ค. 2557อบรมครู สพป.ขก.2
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 250 คน
3 ก.ย. 2557
อบรมผู้บริหาร สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 200 คน
5 ก.ย. 2557อบนมครู สพป.ขก.4ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน
11 ก.ย. 2557อบรมครู สพม.ขก.25
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
12 ก.ย. 2557
อบรมครู สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 350 คน
24 ก.ย. 2557เปิดบ้าน เรารักขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่จำนวน.......คน
31 ต.ค. 2557
สัมมนารัฐศาสตร์ (ย้ายห้อง)
อาคารหลวงปู่ฯ
จำนวน.......คน
31 ต.ค. 2557อบรม สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 400 คน
13 พ.ย. 2557
ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต
ห้องประชุมใหญ่
 
14 พ.ย. 2557
สำนักงานสิ่งแวดล้อมขอนแก่น จองห้องประชุมใหญ่จำนวน 300 คน
19 พ.ย. 2557
โรงเรียนสนามบินขอนแก่นห้องประชุมใหญ่จำนวน 300 คน
25 พ.ย. 2557อบจ.ขอนแก่นห้องประชุมใหญ่จำนวน 300 คน
3 ธ.ค. 2557
ประชุมบริษัทประกัน
ห้องประชุมย่อย
จำนวน 50 คน
20-21 ธ.ค. 2557
25 ปี วิทยาเขตอีสาน
ห้องประชุมใหญ่
 

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระ มหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ(หนูปัน ญาณกิตฺติ/อาสาสะนา ป.ธ.5, ศน.บ., M.A., Ph.D.)ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษารองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) ได้จัดอบรมประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ ทางกองธรรมสนามหลวง ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยร่วมมือกับ บริษัท ทรู  จะปรับระบบการส่งข้อสอบแบบใหม่ให้ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังสนามสอบ
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  จัดโครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
อ่านเพิ่มเติม...
 
ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 งานพัสดุและงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายวิทูล ทาชา ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้รับส่งมอบงานจากบริษัทขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ครั้งที่ 1 ในการดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 15.30น. ได้มีการประชุมสมัยวิสามัญของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รออธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานการประชุม
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รวมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.สุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิต มมร เป็นประทานจัดงานพร้อมทั้งเป็นกรรมการตรวจให้คะแนน โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามเณรได้นำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดังนี้: เพื่อกระตุ้นให้สามเณรมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อส่งเสริมความรู้ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ชมรมครูบำนาญ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งผ้าป่าในชมรมถวายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะผ้าป่าจากชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น มีคุณณัฐริกาญน์ นามจันดี ครูบำนาญ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและเรียนดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ61626364656667686970ถัดไปสุดท้าย

หน้า 65 จาก 189

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา