gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้ออกนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นางสาวเครือฟ้า มีศรีบู  ณ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้ออกนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นายจักรพันธุ์ ศรีรักษา  ณ โรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้ออกนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นางสาวนงลักษณ์ ศรีละพันธ์  ณ โรงเรียนหนองม่วงหลุบคา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้ออกนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นายธีรวุฒิ ไวยะกัน  ณ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้ออกนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นางสาวสุวรรณา ไชยนาค  ณ โรงเรียนบ้านวังโพน  จังหวัดมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ได้ออกนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นางสาวสุดธิดา เสนารักษ์ และนางสาวกรองแก้ว อะศูนย์  ณ โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
เขียนโดย thongchai.   
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาอีกทั้งยังเป็นการเปิด โอกาสให้นักศึกษาได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นมาปรับใช้ในชีวิตได้ ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ขึ้น ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๒   ภาคปกติ เข้าร่วม จำนวน ๖๑ คน โดยมี พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งมี นายสุพรรณ์ ก้อนคำ
อ่านเพิ่มเติม...
 
Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา และ อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย เข้าร่วมสัมมนา Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery ในหัวข้อ Security Technology in Data Center, Data Center Infrastructure  100 Gbs Network และ FTT and Broadband Technology ณ ห้องออร์คิด บอลรูม 2 ชั้น 1 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ได้ออกค่ายอาสาพัฒนา "บวร" ในรายวิชาทฤษฏีการเมืองและจริยศาสตร์ โดยมีพระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต อาจารย์ประจำรายวิชา ได้จัดกิจกรรม จำนวน 4 วัน ณ บ้านซำจำปา ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน ได้นำตัวแทนคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มมร.วิทยาเขตล้านนา โดยมีการประชุมสัมมนาอบรมพัฒนาอาจารย์ การเขียน มคอ. 3-7 ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา และสัมมนาของคณะปรัชญาสัญจร ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 183

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC