gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กิจกรรมฐาน (น้องใหม่) ภาคปกติ ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมฐาน ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติคฤหัสถ์ เพื่อสานความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งในช่วงเช้า มีพระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม หัวหน้างานกิจการนักศึกษาบรรพชิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท จากนั้นรุ่นพี่และรุ่นน้อง ร่วมกิจกรรมฐาน โดยมีรุ่นพี่จัดกิจกรรมฐาน สาขาละ 1 ฐาน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ซึ่งมีนางสาวหทัยดี กอมยี่ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติ การสอนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างเรียบร้อยดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษ เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรม
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน ได้รับนิมนต์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม จัด"โครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาด ประจำปี 2558" ณ ห้องประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม บรรยายพิเศษในหัวข้อ "เยาวชนไทย หัวใจคุณธรรม"
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนบ้านโนนสง่า ซึ่งมีนายศิริพร ศรีธรรม เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนบ้านโนนสง่าบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน

 
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนสวัสดี ซึ่งมีนายวิเชษฐ์ทรง ยาทา เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนสวัสดีบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างเรียบร้อยดี เด็กๆเรียนรู้อย่างสนุกสนานร่าเริง
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นและคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ประจำปี 2558 กิจกรรมเยาวชน ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 "สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก" มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก และศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2558 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ซึ่งมีนางสาวสิริลักษณ์ รัตน์อ่อน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึก ปฏิบัติการสอนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างเรียบร้อยดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ณ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โดยมี พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสาสตร์ นำไหว้พระสวดมนต์ และเปิดการสอบ โดยมี พระมหาสมบูรณ์ อุตตโม อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย อาจารย์สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ เป็นกรรมการควบคุมการสอบ
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาภาษาอังกฤษอาเซียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   


เมื่อวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2558  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และคณะรุ่นพี่นักศึกษาปี 2-3 ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษอาเซียนให้กับนักศึกษาใหม่ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งนักศึกษาบรรพชิต และนักศึกษาคฤหัสถ์ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร

 
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 194

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC