gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 วันที่ 10 ธันวาคม 2556  คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่ โดยมีอาจารย์ประจำวิชา พระอาจารย์ทวี  อภโย เป็นผู้ควบคุมดูแลไปในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

 เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู และศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติในเดิอนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต อาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์อาทิตย์ ผ่านพูล และอาจารย์อภิชิต เหมือยไธสง เข้าเยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์ ส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์ และได้พบปะกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งการไปในครั้งนี้ เป็นการให้กำลังใจในการฝึกประสบการณ์และเพิ่มเติมเสบียงอาหารให้กับนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้ออกเยี่ยมค่ายนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ออกฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเขตทุรกันดาร จำนวน 3 โรงเรียนของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ได้แก่โรงเรียนบ้านซำภูทอง โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนบ้านนาน้อยจังหวัดเลย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต อาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์อาทิตย์ ผ่านพูล และอาจารย์อภิชิต เหมือยไธสง เข้าเยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์ ส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์ และได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 อาจารย์ที่ปรึกษาค่ายอาสา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระอาจารย์ทวี อภโย   อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ ได้ออกเดินทางเยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาสาออกช่วยฝึกสอน ฝึกประสบการณ์ ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านเพิ่มเติม...
 
อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 อาจารย์ที่ปรึกษาค่ายอาสา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ และอาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร ได้ออกเดินทางเยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ อาสาออกช่วยฝึกสอน ฝึกประสบการณ์ ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
  เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2556  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นันักศึกษาปริญญาโท  2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง มีอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาสอบด้วยหลาย ท่าน การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณเวทีกลางงานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น "ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอถวายพระพรชัยมงคล.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.. ขอทรงพระเกษมสำราญ.. สถิตเป็นมิ่งขวัญของพระสกนิกรไทย...ไปจนชั่วกาลนานเทอญ.. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2556 พระมหาประสงค์ กิตติปญฺโญ พระประสงค์ ภูริญาณเมธี อาจารย์สมควร ข่าสะโปน อาจารย์ชนาธิป ศรีโท ได้ออกเยี่ยมค่ายนักศึกษา ณ โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู ประจำปี 2556 และมีนายกองค์การบริหสารส่วนตำบลห้วยม่วง พร้อมด้วยปลัดฯ และคณะคุณครูให้การต้อนรับ
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 144

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา