gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ตารางการขอใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน

ขอแจ้งผู้ขอใช้บริการห้องประชุม ของดใช้ห้องประชุม เนื่องจากดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารเป็นการเร่งด่วนในช่วงนี้

งดใช้บริการห้องประชุมในทุกวันอังคารและวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2556
หน่วยงานภายในที่ต้องการขอใช้ห้องประชุม โปรดแจ้งผู้รับผิดชอบด้วยทุกครั้ง
สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ในช่วงเช้าเป็นการถ่ายรูปหมู่ และเจริญพระพุทธมนต์ ช่วงบ่ายนักศึกษาเข้าสู่พิธีรับประทานปริญญาบัตร และร่วมถ่ายรูปตามซุ้มที่นักศึกษารุ่นน้อง ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ร่วมกันจัดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 นี้จัดขึ้น 2 วันคือ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 ในปีนี้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก ในช่วงบ่าย ผู้สำเร็จการศึกษาฟังบรรยาย จาก ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ชัย สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 (ตอนสอง) นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ได้เตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ให้กับรุ่นพี่ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่นานนี้ ซึ่งพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะเริ่มขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 นี้ ซึ่งในวันงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งสอบผ่านการสอนข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารสิรินธร ทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งในปีนี้ เป็นรุ่นที่ 1 สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ได้เตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ให้กับรุ่นพี่ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่นานนี้ ซึ่งพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะเริ่มขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 นี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้กำหนดเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในการดำเนินสอบราคาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ในวันที่ 11- 12 พฤษภาคม 2556 ซึ่งรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ61626364656667686970ถัดไปสุดท้าย

หน้า 65 จาก 161

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเชต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา