gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้จัดโครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน  (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558 Dhamma Studies in English Programe for Adolescents 1 bath, 1 day project โดยในช่วงเช้า พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้เมตตานุเคราะห์กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร.
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาดนตรีไทยลูกทุ่ง
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับนิมนต์จากคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ครูทนง โคตรชมภู ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2557 และงานชื่นชมยินดี ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ศิลปแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2557 ณ ลานหอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมอ่านบทกลอน แด่ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
อ่านเพิ่มเติม...
 
นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 หลังจากเสร็จสิ้นงานมหกรรมสื่อปฐมวัย ประจำปี 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ โดย พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์ชุลีพร นาหัวนิล ได้นำสื่อจากการจัดแสดง มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศมหกรรมสื่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ภาคปกติและภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้จัดงานมหกรรมสื่อ ประจำปี 2558 ณ ใต้ต้นจามจุรี โดยในช่วงเช้า พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ โดยภายในงานประกอบด้วยการเชิดหุ่นนิทาน พร้อมทั้งมีครูในเขตพื้นที่มาร่วมดูงานด้วย ในช่วงเวลา 14.30 น. เป็นพิธีปิดโครงการ โดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นประธานพิธีปิดโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais
เขียนโดย thongchai.   
 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ทางชมรม We Speak English และกลุ่ม  Let’s Speak English ได้จัดการสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais ขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะการพูดและการฟังให้แก่สมาชิกของชมรม และกลุ่ม  อนึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้มีคณาจารย์เข้าร่วม 3 รูป/คนคือ พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และอาจารย์ธีรชัย ชาติชนบท  นักศึกษาได้รับฟังข้อเสนอแนะดีๆ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)
เขียนโดย Administrator   
เมือวันที่ 21-24 มีนาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์ผู้ควบคุมดูแล พระอาจารย์ทวี อภโย และอาจารย์สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ โดยการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรมของ นักศึกษาเพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคีร่วมกัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อใสย์ นาใจแก้ว คุณพ่อ ของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ของแสดงความเสียใจ กับการจากไปของคุณพ่อทองใสย์ นาใจแก้ว ซึ่งเป็นคุณพ่อของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน ในพิธี ประกอบด้วยพระเถรานุเถระ ได้แก่ พระครูพิศาลสรคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดสัมมนายินยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา เกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป หรือมีความสามารถด้านดนตรี ในช่วงเช้าพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เมตตานุเคราะห์เปิดงานและกล่าวให้ข้อคิด จากนั้นพระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ บรรยายเกี่ยวกับชีวิตในการเป็นนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women
เขียนโดย thongchai.   

วันที่ 20 มีนาคม 2558 นักศึกษาชมรม We speak English และนักศึกษากลุ่ม Let's speak English นำโดย รศ.ดร ไพโรจน์  บัวสุข  ได้จัดการสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women ณ ห้องประชุมชั้น 1 ของอาคารเรียนและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และให้การสัมนาในครั้งนี้ ได้เชิญ อาจารย์ ธีรชัย  ชาติชนบท  อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ให้เกียรติ มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเรื่องสัมนาของนักศึกษา 
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม จังหวัดหนองคาย
เขียนโดย thongchai.   

วันที่ 17 มีนาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม ในรายวิชาทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนปากโสม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยการออกค่ายครั้งนี้ได้เสริมทักษะทางความรู้ด้านหลักค่านิยม 12 ประการ ตามแนวทางของรัฐบาล
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 186

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC