gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)ระหว่าง วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประชุมสามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีวาระต่างๆ เช่น การดำเนินการสอบที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2557 การสัมมนาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต การเตรียมความพร้อมในการเปิดการศึกษา 1/2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษา โดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ และทีมงานกิจการนักศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาซึ่งเป็นรุ่นพี่ๆ ที่ออกฝึกสอนและออกปฏิบัติงาน โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ อาจารย์ประจำ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง "มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21" โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 3-8 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านบึงแก โรงเรียนบ้านนางาน และโรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ ได้รับการตอนรับและความสนใจจากเด็กๆๆ..เป็นอย่างดีในการออกนิเทศครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 อ.ชนาธิป ศรีโท นำนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย โดยศึกษาร่วมกับชุมชน ในหัวข้อ การพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากผู้นำชุมชนและชาวบ้านหนองเรือต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น  การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย  โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ผู้อำนวยการสถาบันสัมติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนก่น ที่ได้มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้เป้นจำนวนมาก  มีคณาจารย์และนักสึกษาจากคณะอื่นๆ ของ มมร.อส เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก...
อ่านเพิ่มเติม...
 
รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้รับนิมนต์บรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่" พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง "มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต" นอกจากนี้ภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวนมากมาให้ความรู้ในครั้ง นี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 อ.ชนาธิป ศรีโท นำนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย โดยศึกษาร่วมกับชุมชน ในหัวข้อ การพัฒนาประชาธิปไตยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากผู้นำชุมชนและชาวบ้านคำหญ้าแดง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่  27-28 กุมภาพันธ์  2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้นำบุคลากรคฤหัสถ์จัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ โดยมีอาจารย์เอนก มูลมา, อาจารย์สุทธินันท์ พรมหมใจ และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรได้มีกิจกรรมกลุ่มเชื่อมความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมในกิจกรรมนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ41424344454647484950ถัดไปสุดท้าย

หน้า 46 จาก 154

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC