gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
งานปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยในช่วงเช้ารุ่นน้องรอมอบดอกไม้ให้กับรุ่นพี่ปี 4 และ ปี5 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานเปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตร จากนั้นนักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และโอวาทจากคณาจารย์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ออกเดินทางตรวจเยี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อไปช่วยในการสร้างศาสนสถาน โดยกำหนดการออกค่ายครั้งนี้ เริ่มขึ้นในวันที่ 5-9 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศการสอบรอบรับตรง โควตา มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการควบคุมการสอนอย่างเคร่งครัด ได้แก่ อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริมและอาจารย์ถาวร วรบุตร จากนั้น เมื่อนักศึกษาสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเข้าสอบสัมภาษณ์กับคณาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ที่ได้ทำการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ศูนย์บริการวิชาการสิรินธร พร้อมทั้งมีรุ่นพี่เล่า
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ พร้อมการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลัก อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตามรอยเส้นทางครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พาคณาจารย์ตามรอยเส้นทางพระกรรมฐาน ซึ่งเป็นเส้นทางกลับจากบ้านคุณแม่ของอาจารย์วรเทพ เวียงแก ซึ่งเป็นการพาคณะไปตามเส้นทางพระกรรมฐาน เยี่ยมชมบารมีพระกรรมฐาน กราบครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันฺโน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจ มมร.อส. ในพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากหลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา อีกทั้งยังได้เมตตา เจิมแผ่นทอง มอบน้ำพระพุทธมนต์ ในช่วงเช้าของงานพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อาจารย์วรเทพ เวียงแก
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 วันนี้เป็นพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ของอาจารย์วรเทพ เวียงแกคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปร่วมงานศพคุณแม่ของท่านอาจารย์วรเทพ เวียงแก ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พระมหวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้ช่วยเอกชาตรี สุขเสน อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์บรรจง วังหล้า  อาจารย์ ธนากร ชูสุขเสริม พระอาจารย์ทวี อภโย คัมภีรภาพ คงสำรวย นายวิไล ไชยทาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วรเทพ เวียงแก
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปร่วมงานศพคุณแม่ของท่านอาจารย์วรเทพ เวียงแก ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้ช่วยเอกชาตรี สุขเสน ผศ.ดร.วิทูล ทาชา อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล อ.ธนากร ชูสุขเสริม อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย นายวิไล ไชยทาง  ในพิธีฌาปนกิจศพ จะดำเนินการในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว เวียงแก มา ณ โอกาสนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ไวท์เฮาส์บีช แอนด์ สปา 2560
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ประธานหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ออกนิเทศนักศึกษา ณ ไวท์เฮาส์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา เกาะสมุย  ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี  ซึ่งเป็นโรงแรมที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งผลจากการประเมินเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานของโรงแรมไวท์เฮาส์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 6 จาก 198

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC