gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ปี2563 วันที่15พฤศจิกายน 2563
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
  ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ปี2563 วันที่15พฤศจิกายน 2563 และแจงรายละเอียดหน้าที่ภาระงานใหม่แก่บุคลากร กับ บรรยากาศสบายๆในวิทยาเขตอีสาน แล้วเจอกันครับบัณฑิตใหม่ และผู้จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตครับ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2563 มมร.วิทยาเขตอีสานได้มีการปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส.เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาสแก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร และให้กำลังใจคำแนะนำ ในการออกฝึกปฏิบัติ ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แก่นักศึกษาชั้นปีที่4ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติจริงครั้งที่3 ...


อ่านเพิ่มเติม...
 
พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.ได้ไปบริการชุมชน
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   


พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.ได้ไปบริการชุมชนโดยแสดงธรรมในงาน ฌาปนกิจศพพ่อสุนทร รัตนวงษา ซึ่งเป็นปู่ของนางสาวพรรวษา แสนโคตร นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ บ้านโคกท่า จังหวัดขอนแก่น ในการนี้นักศึกษา มมร.อส ได้ไปร้องหมอลำหน้าไฟ อาลัยดวงวิญญาน ให้กับผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 วันสุดท้าย
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
บรรยากาศ สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 ระหว่างวันที่2-5 พฤศจิกายน 2563 ณวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่นวันนี้เป็นวันสุดท้าย มีผู้เข้าร่วมการสอบซึงมีทั้งพระสังฆาธิการและพระเถระหลายรูปเข้าร่วมในการสอบในครั้งนี้โดยมี พระเทพพุธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพระสังฆาธิการจ.ขอนแก่น พระคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ออกค่ายจิตอาสา ที่ ร.ร.บ้านเด่นชาติ อุตรดิตถ์
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้นำนักศึกษาชั้นปี 4 ออกบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา 10วัน ณ.โรงเรียนบ้านเด่นชาติ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ พร้อมกับ อาจารย์ประจำหลักสูตร นำโดย ศ,ดร.ไพโรจน์ บัวสุข อาจารย์ดร.ธนากร ชูสุขเสริม โดยมีคณะครูนำโดยนายปณิธาน ศรีศุภาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นชาติ ทำการต้อนรับ  และได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...
 
"ภาพชินตา" ของบ้านหลังเล็กที่อบอุ่น โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

ภาพชินตาวันนี้และวันก่อนๆ ณ มมร.อส.มมร.วิทยาเขตอีสาน (มมร.อส.)เป็นวิทยาเขตเล็กๆแห่งหนึ่ง#มมร.อส.มีบุคลากรและนักศึกษา รวม840 รูป/คน มมร.อส.มีนักการภารโรงและแม่บ้าน 2-3 คน แต่ มมร.อส.มีบุคลากรที่เป็นผู้ช่วยนักการภารโรงไดัทุกคน การที่จะได้เห็นผู้บริหารหรืออาจารย์ระดับ รศ.ดร. ผศ.ดร. หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตรต่าง ๆ ช่วยกันทำงานแบบไม่ถือตนตัวตามภาพนั้นเสมือน มมร.อส.คือบ้านเรือนของตน มีที่นี่ที่ มมร.อส. ซึ่งเป็นภาพชินตาของพวกเรามานมนานแล้ว #ขออนุโมทนา
 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   
 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดีนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์แนะนำผู้บริหารทั้ง2 วิทยาเขต หลังจากนั้น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. ได้กล่าวถึงการบริหารจักการเบื้องต้นของงานบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม...
 
การนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคที่1 และภาคที่2
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

คณะสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีการนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคที่1 และภาคที่2 โดยนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริงได้นำเสนอผลงาน และสะท้อนสภาพจริงในเชิงการปฏิบัติในองค์กรสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้เป็นการนำเสนอ ก่อนที่จะประเมินผลในการสำเร็จการศึกษาในการฝึกปฏิบัติในภาคที่2ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 ระหว่างวันที่2-5 พฤศจิกายน 2563 ณวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น โดยแม่กองธรรมสนามหลวงได้นำข้อสอบนักธรรมมาเปิดณสนามสอบวัดศรีจันทร์ โดยมี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพระสังฆาธิการจ.ขอนแก่นพระคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
ด่วน บัณทิตใหม่ สแกนยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร และ ตรวจสอบรายชื่อ
เขียนโดย นายจำนงค์ นามมา   

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน รายชื่อบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี 2563 ทุกท่านโปรดดำเนินการยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตร และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2563 (ระดับปริญญาตรี) คลิ้กดูด้านล่าง สแกนคิวอาร์โค้ดยืนยันการเข้ารับได้ที่  https://graduation.mbu.ac.th/confirm


อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 7 จาก 206

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC