gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ วันแรก -ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม- (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจากทุกวิทยาเขตเข้าร่วมงานกีฬาในวันนี้ ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเปิดงานกีฬา โดยมีกิจกรรม ตุ้มโฺฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร มมร และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายเมือง ร่วมให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมทั้งการแสดงจากวิทยาเขตต่างๆ มากมาย ซึ่งงานตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2561 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบธรรมศึกษาออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2 ตามประกาศ มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่ 09/2560 ข้อปฏิบัติในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 11 รูป/คน  โดยมีพระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น โดยมี อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อ.ชุลีพร นาหัวนิล นายจักราวุธ แซ่แต้ พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติคฤหัสถ์ ร่วมถวายน้ำปานะในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
Strentening English Communication Skills และ Scholarly Literature Review for Researchers
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26-30 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ได้จัดโครงการ Strentening English Communication Skills ในวันที่ 19 - 23 มกราคม 2561 และ  Scholarly Literature Review for Researchers โดยมีอาจารย์จากต่างประเทศเป็นจาก  Washington State University, USA.  Professor Dr. Merrill M. Oaks และ Professor Dr. Muriel K. Oaks
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2561 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบธรรมศึกษาออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 1 ตามประกาศ มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่ 09/2560 ข้อปฏิบัติในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 33 รูป/คน  โดยมีพระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง รายวิชา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง บรรยายโดย อ.ชนาธิป ศรีโท ได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก หลังเลิกเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก อำนวยการโดยพระครูวิธรวรชัด ปยุตฺโต ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสานเป็นที่ปรึกษาโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ E-learning เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการตรวจรับห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยมี นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ. ดร.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมทั้งคณาจารย์เข้าร่วมทดสอบระบบ Edusoft อีเลิร์นนิ่งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ออกแนะแนวการศึกษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2561 พระครูปลัดธรรมภิสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกแนะแนวเกี่ยวการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาตามสถานศึกษาในระดับมัธยม ศึกษา ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษารับสมัครนักศึกษา 2561
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 เมื่้อวันที่ 10 มกราคม 2561 พระครูปลัดธรรมภิสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกแนะแนวเกี่ยวการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาตามสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ 2/2560
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 4  และ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 8 จาก 203

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC