gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556 ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข กล่าวถวายรายงาน พร้อมทั้งมีผู้บริหารและคณาจารย์จากส่วนกลาง มาร่วมเป็นกำลังใจและเข้าพบปะนักศึกษา จากนั้น พระมหาสมัย ผาสุโก ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท
อ่านเพิ่มเติม...
 
เวียนเทียน วันอัฐมีบูชา
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556  พระพิศาล สาระคุณ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น และคณะสงฆ์-สามเณร วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอัฐมีบูชา พร้อมประชุมเรื่องปกครองคณะสงฆ์-สามเณร ภายในวัดศรีจันทร์ เพื่อความศรัทธาสู่พระพุทธศาสน

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมวิสามัญ  โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระต่างๆ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานแต่ละส่วนงานในการประชุมประจำเดือน การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร   เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 คณาจารย์ นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนา "ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน" และทัศนศึกษาภาคสนาม ประชุมร่วมนักเขียนไทย-ลาว ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พระมหาประสงค์ กิตติญาโณ ดร.พระประสงค์ ภูริญาณเมธี พระอาจารย์ทวี อภโย ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ อาจารย์ชนาธิป ศรีโท
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 (บ่าย) เวลา 13.00-15.30  สัมมนาปรับพื้นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ วันที่สอง ในช่วงบ่ายรุ่นพี่  มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทำกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษาใหม่จากนั้น นักศึกษาใหม่ขึ้นหอประชุมร่วมฟังสัมมนา กิจกรรม“บำเพ็ญประโยชน์ในมหาวิทยาลัย” โดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทำการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค โปรเจ็คเตอร์ เครื่องฉาย 3 มิติ โดยมี พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร ผศ.วิทูล ทาชา อ.แก่นเพชร แฝงสีผล อ.วาสนา ทาชา และคณะกรรมการตรวจรับ ร่วมทำการตรวจรับครุภัณฑ์ ณ ห้องพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 (เช้า) เป็นวันสัมมนาปรับพื้นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ วันที่สอง ในช่วงเช้ารุ่นพี่ปี 2 ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมจากนั้น นักศึกษาใหม่ขึ้นหอประชุมร่วมฟังสัมมนา โดยมี นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ งานกิจการนักศึกษา เป็นพิธีกร นักศึกษาใหม่รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง นักศึกษาใหม่หัวใจ มมร. โดย อาจารย์วรเทพ เวียงแก
อ่านเพิ่มเติม...
 
ลอยอังคารของท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม ณ แม่น้ำโขง
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น นำโดยท่านรองอธิการบดีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. พร้อมด้วยคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัย ในการลอยอังคารของปลัดสุชาติ โคตรทุม ณ แม่น้ำโขง ช่วงบริเวณของพระธาตุกลางน้ำ อ.เมือง จ.หนองคาย

อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-15.30 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่น  โดยในช่วงเช้า คณาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ กล่าวพบปะนักศึกษา และ สัมมนาเรื่อง การเรียนการสอนประจำสาขาวิชาการ ให้คำปรึกษานักศึกษา  อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษา ให้แ่ก่กศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต และ คฤหัสถ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ ดังนี้ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 147

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC