gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฒโฒ ได้นำพระภิกษูและนักศึกษาเดินทางไปจังหวัดสกลนคร เพื่อแผ่ข้าวบอกบุญกู้มข้าวใหญ่ ได้เดินทางไปที่บ้านโคกสง่า บ้านหว้าน ซึ่งเป็นบ้านของนักศึกษา 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557  ณ  พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น  นำพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระเณรวัดศรีจันทร์  ได้ร่วมใจจัดงกิจกรรม  ภายในงานมี ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และสวดมนต์..นั่งสมาธิ ภาวนา...บุญในวันมาฆบูชา
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นำโดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต  พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และพระเณรวัดศรีจันทร์  ได้ร่วมใจจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฒโฒ พร้อมดัวยพระภิกษุและนักศึกษา ได้เดินทางไปบ้านยางอู้มจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่เช้า เพื่อบอกบุญกุ้มข้าวใหญ่แก่ศรัทธาญาติโยม 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฒโฒ พร้อมดัวยพระภิกษุและนักศึกษา ได้เดินทางไปบ้านยางอู้มจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่เช้า เพื่อบอกบุญกุ้มข้าวใหญ่แก่ศรัทธาญาติโยม เพื่อร่วมบุญดัวยกันบริจาคข้าวเปลือก โดยมีชาวบ้านร่วมอนุโมทนาบริจาคข้าวเปลือกและข้าวสารมากมายตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้กำหนดการจัดงานบุญใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในวันที่ 21-22 เดือนกุมภาพันธ์นี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7-9  กุมภาพันธ์ 2557 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกค่ายโครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ ณ บ้านภูเขาวง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบความรู้ทางวิชาการให้กับเด็กๆ ในท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตอาสาแก่ตัวนักศึกษาเองอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา ภาษาไทย ของ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ออกบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง  จ.ขอนแก่น. โดยนักศึกษาที่ไปบำเพ็ญประโยชน์ นี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดศาลาวัด การล้างห้องน้ำ การกวาดลานวัด
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลที่นักศึกษายื่นนหนังสือขอเข้าไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในร่ยวิชาการเมืองและการปกครองท้อง ถิ่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2557  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ดำเนินจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา ภาษาไทย ของ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ออกบำเพ็ญประโยชน์ ณ ภูวัด บ้านคำน้อย ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น. โดยนักศึกษาที่ไปบำเพ็ญประโยชน์ นี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การล้างห้องน้ำ การกวาดลานวัด การสวดมนต์ นั่งสมาธิ
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 183

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC