gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงบ่าย อาจารย์วรเทพ เวียงแก นางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์ นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ นำพาผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาชุมแพ เข้าดูงานประกันคุณภาพ และเยี่ยมชมวิทยาเขต จากนั้นในช่วงเย็น 
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2556 ให้กับนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยแต่ละห้องสอบมีคณะกรรมการดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมมีทั้งผู้บริหารระดับสูงเข้าตรวจความเรียบร้อยเป็นระยะ ในวันเดียวกันนั้นเอง บุคลากรศูนย์การศึกษาชุมแพเข้าศึกษาดูงาน มมร.อส.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขคอีสาน พร้อมทั้ง พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ได้ออกสัมมนาสาขาวิชา ณ อุทยาแห่งชาติน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาได้แก่ อาจารย์พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา อาจารย์ชนาธิป ศรีโท พร้อมทั้งคณาจารย์
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 18-23 มีนาคม 2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ไปร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน สิ่งที่ได้จากค่ายนี้คือ 1. ความรู้ ด้านการก่อสร้าง งานไม้ งานคอนกรีต 2. ความอดทน ทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็น
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 วันที่สอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)เรื่อง “การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ  พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ นักศึกษา  ป.ตรี สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ร่วมสัมมนาด้วย) ระหว่าง วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2557 7เดินป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)ระหว่าง วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประชุมสามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีวาระต่างๆ เช่น การดำเนินการสอบที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2557 การสัมมนาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต การเตรียมความพร้อมในการเปิดการศึกษา 1/2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษา โดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ และทีมงานกิจการนักศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาซึ่งเป็นรุ่นพี่ๆ ที่ออกฝึกสอนและออกปฏิบัติงาน โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 186

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC