gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจรยิวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ประธานดำเนินการสอบ และงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
อ่านเพิ่มเติม...
 
ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ .ดร (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) และ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ ดำเนินการดูรายระเอียด รายการประกอบแบบ แสดงรายละเอียดตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง การเตรียมพื้นที่ งานฐานรากในการดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่  จัดระยะเพื่อทำการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน ได้มอบหมายให้พระนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4 บรรยายธรรมพิเศษในโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา และโรงเรียนยางคำพิทยาคม
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   

วัน อังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ซึ่งได้เชิญครูจากเขตพื้นที่การศึกษาที่1 ประมาณ 400 คนมาร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จัดที่ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   

 

 เช้าวันที่ 20 สิงหาคม 2556 นี้ ได้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้มามหาวิทยาลัยตั้งแต่เช้า (07.00 น.) เพื่อเรียนพิเศษ แต่พอมาถึงพบว่าบริเวณมหาวิทยาลัยมีเศษใบไม้ จึงได้หาไม้กวาดมาทำความสะอาด 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.อส. ได้มอบหมายให้ ผอ.พม.วิศักดิ์ ชาตสุโภ,พ.ม.ประสงค์ กิตฺติญาโณ ดร.,พระประสงค์ ภูริญาณเมธี ดร., อ.ธนกร ชูสุขเสริม,อ.แก่นเพชร แฝงสีพล, ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ และนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา เข้าร่วมโครงการจัดประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

 เมื่อ วันที่  16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้ออกไปเสนอแนะ อบรม ฝึกสอน  นำโดยพระอาจารย์ทวี อภโย  พระธงชัย กตชโย  นำนักศึกษาบรรพชิต/คฤหัสถ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ออกบรรยายธรรมเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจรยิวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางเยี่ยมค่ายปฏิบัติธรรมของงานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง ศาสนพิธี โดยอาจารย์วรเทพ เวียงแก ในกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการเลือกตั้งประะานนักศึกษา และช่วงเย็นเป็นพิธีจุดเทียนปัญญา โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร.
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 งานกิจกานักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา อาจารย์ณฐอร ศรีแก้ว นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ กรรมการงานกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ประจำปี 2556 นำนักศึกษาภาคปกติร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "ทอดเทียนเข้าพรรษา" ณ วัดมรรคสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 161

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC