gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2556  ณ จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ประมาณ  5 ไร่ ครึ่ง  รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และนักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-2 กลุ่ม We speak English จำนวน 16 คน ไปช่วยเกี่ยวข้าวที่ บ้านหนองหมื่นเท้า ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี  และเป็นการใช้เวลาว่างในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานลอยกระทงให้กับบุคลากรและนักศึกษา โดยพิธีเปิด ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการกล่าวเปิดงาน ในปีนี้บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งบุคลากร พ่อแม่และนักศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ซึ่งได้ทำการลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ, รศ. ได้นำคณะญาติโยมจากจังหวัดอุดรธานีและกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดทำกองผ้าป่าถวายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีโยมยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ และคณะครู โรงเรียนสาธิตฯ ให้การตอนรับคณะผ้าป่า
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ติดตาม ได้ออกเดินทางติดตามความคืบหน้างานก่อนสร้างอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, นายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี, ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อร่วมสวดมนต์และปล่อยโครมไฟร่วมกับชุมชนที่เข้าร่วมงาน และร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เตรียมสถานที่และจัดทำกระทงด้วยความร่วมมือสามัคคีกัน เพื่อใช้ในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้สืบต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกรับบริจาค สนับสนุนการออกค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ณ ถนนคนเดินจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้จะเกิดระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ จะต้องไปมอบความรู้ ทักษะด้านวิชาการ ความรักและความห่วงใย กับเด็กๆซึ่งอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
อ่านเพิ่มเติม...
 
ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้แก่ พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์วรเทพ เวียงแก  ผศ.วิทูล ทาชา อาจารย์ประยูร จันตะโย อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ อาจารย์ศักดิ์พงษ์ โสภาจร อาจารย์สมควร ข่าสะโปน นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ นายวิไล ไชยทาง นายบุญมา จินารักษ์ นายปัญญาซิกว้าง และนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น 13 องค์กร จัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18 โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานประสาน ณ โรงแรมเจริญธานี ณ เวลา 06.00 - 09.00 น. ประกอบด้วย อ.เอกชาตรี สุขเสน อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจกาารนักศึกษา, นางสาวณฐอร ศรีแก้ว นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้เรียกนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องการเปิดภาคเรียนใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 172

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC