gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3และ4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และเชิญวิทยากรจากสำนักงานสภาเด็กฯ จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต ได้ประชุมเพื่อหาแนวในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งนำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาสมัย  ผาสุโก  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  พระมหาวิศักดิ์  ชาตสุโภ ผู้อำนายการสำนักงานวิทยาเขต

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ผู้แทนคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่ออัญเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 จึงได้อัญเชิญตั้งกองผ้าพระกฐินไว้ ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ก่อนถึงวันทอดผ้าพระกฐินในสถานที่ดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยอาจารย์รัชนีบุรณ์ เนตรภักดี ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นักศึกษาปี 5 ซึ่งกำลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ชี้แจงเรื่องรูปเล่ม แนวทางการส่งหนังสือ และคุณธรรม ร่วมถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานประเพณีทอดเทียน ประจำปี 2556 การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดขอนแก่น (ธ) และเจริญพุทธมนต์ถวาย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ นำโดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) และประธานฝ่ายฆราวาส นำโดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณและที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 (วันสาม) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ บรรพชิตและคฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 1/2556 โดยในปีนี้ได้จัดการสอบในวันที่ 7-9-11-14 ตุลาคม 2556 ในการสอบครั้งนี้ได้กระจายนักศึกษาทั้ง 4 อาคาร โดยแต่ละห้องและแต่ละอาคารมีคณะกรรมการดูแลกับกับห้องสอบอย่างเคร่งครัด
อ่านเพิ่มเติม...
 
เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้ออกไปเทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชา โดยนิมนต์พระเทศน์เรื่อง ทศชาติ ญาติโยมจำนวนนับพันร่วมฟังเทศน์ ตามภาระงานของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในด้านบริการชุมชน  และสังคม
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่  7-9 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้ออกไปเสนอแนะ อบรม ฝึกสอน  นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  ออกบรรยายธรรมเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามภาระงานของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเวลา 13.00 - 15.30 น.ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เข้าอบรมภาษาอังกฤษที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 1 พร้อมทั้ง นักศึกษา มมร.ส่วนกลาง  English Language Skills for Today’s Educational Administrators โดย มี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ และ Dr. Forrest W. Parkay Professor, Educational Leadership and Higher Education
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ บรรพชิตและคฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 1/2556 โดยในปีนี้ได้จัดการสอบในวันที่ 7-9-11-14 ตุลาคม 2556 ในการสอบครั้งนี้ได้กระจายนักศึกษาทั้ง 4 อาคาร โดยแต่ละห้องและแต่ละอาคารมีคณะกรรมการดูแลกับกับห้องสอบอย่างเคร่งครัด
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 168

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC