gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  คณะกรรมการเข้าสัมภาษณ์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ 3 สำนัก และ ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ป.ตรี, ป.โท  มมร.วิทยาเขตอีสาน ทุกภาคส่วน ในการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร.รองอธิการบดี ได้มีการประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อประชุมสัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ รัฐศาสตรบัณฑิต และ  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
เมื่อวันที่ วันที่ 16 เดือนมิถุนายน 2557มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร.รองอธิการบดี  และ ผู้อำนวยการ,ผู้ช่วยอธิการบดี,คณาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่สำคัญ  มมร.วิทยาเขตอีสาน ทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมเปิดงานการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ท่านพระครูปลัดสมัย ผาสุโก (ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมคณะวิทยากร ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม เพื่อบรรยายธรรมในโครงการจริยธรรมสัญจรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่ง ตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557 ณ ห้องประชุม.อาคารสำนักงานอธิการบดี.B3 ศาลายา จ.นครปฐม
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2557  ภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จัดกิจกรรมวันร่วมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ดูแล บำรุงรักษา เพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศในระยะยาว สร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย. ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต จะได้มีสถานที่ร่มรื่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   

 บรรยากาศของเช้าวันนี้ มีการเรียนการสอนตามปกติและอยู่ในช่วงเปิดเทอมใหม่สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี  

บรรยากาศของเช้าวันนี้ มีการเรียนการสอนตามปกติและอยู่ในช่วงเปิดเทอมใหม่สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี และการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียนของนักศึกษาทุกคณะ ทั้งนี้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปดัวยความเรียบร้อย สุนุกสนาน นักศึกษาล้วนตั้งใจเรียนในรายวิชา 

อ่านเพิ่มเติม...
 
นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นักศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 3 ปี 4 มหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ในหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สถานพินิจ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์รัตนาภา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557  นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสานและ  อาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร.อส
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557  นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสานและ  อาจารย์เจ้าหน้าที่ มมร.อส
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 196

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC