gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 อ.เอกชาตรี สุขเสน และ อ.วาสนา ทาชา ได้เข้าร่วมสัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ที่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุนสำหรับประเทศไทย ณ โรงแรมเซนทาราแอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที 3 มิถุนายน 2557  ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาอังกฤษ ได้ออกค่าย ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ  โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาไปดูงาน  โดยมี  รศ. ดร.ไพโรจน์   บัวสุข เป็นอาจารย์ ผู้ควบคุมดูแล เดินทางไปดูงาน  ณ .วัดเจติยาคีรีวิหาร ภูทอก บึงกาฬ เพื่อให้นักศึกษาได้ออกหาประสบการณ์การทำงานเป็นทีม การติดต่อประสานงาน และการนำเอาเนื้อหาในรายวิชามาประยุกต์ใช้ในการออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ..
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ช่างบ่าย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานการประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ โดย ฝ่ายจัดการศึกษา และหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ อ.วรเทพ เวียงแก นำคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ทวนสอบผลสำฤทธิ์ และเขียน มคอ.5 ทุกรายวิชา
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระต่างๆ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานในการประชุมประจำเดือน การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร เป็นต้น ..
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 15.30น. ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระต่างๆ เช่น  การปรับพื้นนักศึกษาใหม่ การจัดการศึกษา การปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัย อาคารใหม่ และ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน เป็นต้น ....แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
อ่านเพิ่มเติม...
 
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย รศ.ดร.ไฟดรจน์ บัวสุข หัวหน้างานบัณฑิตฯและนางสาวศริญญา เผือกนอก เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตฯ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับโอวาทจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และรุ่นพี่ประจำสาขาวิชาอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา, นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย, นางสาวมยุรี พินิจลึก และนางสาวกุลธิดา วรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ได้ดำเนินจัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ได้มีนักศึกษาเข้าทำการสอบเป็นจำนวนมากด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมือวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ พิธีรับประทานปริญญาบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และนายเอกชาตรี สุขเสน ผช.อธิการบดี 
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมือวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ พิธีรับประทานปริญญาบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ในพิธีรับประทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ประทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2557 ในการนี้ พระราชบัณฑิต อธิการบดี ได้ถวายรายงานถึงผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 3,244 รูป/คน แบ่งเป็นภาคเช้า 836 รูป/คน และภาคบ่าย 2,384 รูป/คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 195

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC