gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-6 มกราคม 2558
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
6 มกราคม 2558
ประชุม อบจ.ขอนแก่น
อาคารห้องเรียนใหม่
จำนวน 75 คน
7-8 มกราคม 2558
อบรมลูกเสือปฐมวัย
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 400 คน
8 มกราคม 2558
อบรมหน่วยกู้ภัยห้องประชุมหลวงปู่จำนวน 200 คน
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19-24 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล, ผศ. พระสุรศรี ปภากโร, ดร. พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร  พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระทวี อภโย  พระมหาประสงค์ กิตติญาโณ  พระประสงค์ ภูริญาณเมธี ดร. พระมหาวิรุธ วิโรจโน พระวรชัด ปยุตฺโต พระธงชัย กตชโย พระอาจารย์ประจำโครงการธุดงปฏิบัติ กรรมฐานของพระนักศึกษา ได้นำพระนักศึกษาไปปฏิบัติกรรมฐานวัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 19-24 เมษายน 2556
 
อ่านเพิ่มเติม...
 
การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ออกเดินทางธุดงค์ มุ่งสู่วัดถ้ำน้ำรินแสงรัตนาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พร้อมทั้งคณะกรรมฐานที่กลับจากการเดินธุงค์กรรมฐานของนักศึกษาปี 4 ได้แก่ พระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์ประสงค์ ทั้ง 2 รูป ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ โดยการธุงค์
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระทวี อภโย  พระมหาประสงค์ กิตติญาโณ พระวรชัด ปยุตฺโต และ พระธงชัย กตชโย เวลา 09.30 – 11.00 น. เดินทางไปถวายรับโอวาทจาก พระธรรมดิลก ณ วัดป่าแสงอรุณ ในโครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐาน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี   พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระทวี อภโย  พระมหาประสงค์ กิตติญาโณ  พระประสงค์ ภูริญาณเมธี ดร. พระวรชัด ปยุตฺโต พระธงชัย กตชโย ปฐมนิเทศโครงการธุดงปฏิบัติ กรรมฐานของพระนักศึกษา ในวันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556 ณ วัดป่าหินหมากเป้งและวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี มารดาของ พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร หัวหน้าศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย ฌาปนกิจศพ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   

 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เดินไปร่วมงานโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อต้านยาเสพติดทำชุมชน สังคม ให้เป็นสีขาว ปราศจากยาเสพติด...ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดตกแต่งขบวนรถบุพชาติสงกรานต์ขึ้น โดยร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 คณะแพทยศาสตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและเครือข่าย นอกจากนี้พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีได้กล่าวให้โอาวทเนื่องในวันปีใหม่ไทยด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระทวี อภโย อาจารย์ประจำ ดร.ชนาทิป ศรีโทน และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ เดินทางส่งหนังสือและตรวจสถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานของพระนักศึกษา ในวันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556 ณ วัดป่าหินหมากเป้งและวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษ โดยในงานได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ รศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 142

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา