gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
งานวันบูรพาจารย์3
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ร่วมบำเพ็ญกุศลในงานทำบุญอุทิศถวายบูรพาจารย์ และสักการะพระเถระ โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ณ ศาลาหลักคำ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานบูรพาจารย์2
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ธรรมยุต ได้จัดงานบูรพาจารย์เป็นประจำทุกปี ที่วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ขอนเเก่น ซึ่งมีพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอำเภอ เเละเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนเเก่น ธรรมยุต 
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันบูรพาจารย์
เขียนโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ   
 เมื่อวันที่ 25 พระสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีการถวายสักการะและวันบูรพาจารย์ขึ้นที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร พระเถระ พระสังฆธิการ มาร่วมในพิธีมากมาย ในงานนี้ทางวัดได้มีโอกาสต้อนรับพระเถระผู้ใหญ่หลายท่านที่เมตตามาร่วมในพิธีคือ  พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค๙ (ธ)  พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบลในจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะติดตามมีพระภิกษุและสามเณรหลายร้อยรูปในพิธี
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2556 งานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร นำโดยนายธนากร ชูสุขเสริม หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนายไพวัลย์ แก้วไพทูล การติดตั้งในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 จุด 1.บริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย เป็นสัญญาณไฟจราจร 2.ศาลาหกเหลี่ยมใหม่ติดตั้งระบบแสงสว่าง เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2556 พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล (ผศ.ดร.)และพระสุรศรี ปภากโร (ผศ.) นำนักศึกษาบรรพชิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ออกบรรยายธรรมเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  เวลา 12.30 - 15.30 น. ณ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษาไปร่วมงานวิชาการ ณ นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นำทีมโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พร้อมคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน    โดย สมาชิกชมราวาทศิลป์ มมร.อสได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1) และได้รับรางวัล อีกมาก..

อ่านเพิ่มเติม...
 
โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โปงลางอีสานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำทีมโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พร้อมคณะนักแสดงโปงลางอีสานไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ไหว้พระ ที่จังหวัดนครปฐม ทีมงานนักแสดง โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย หลังจากแสดงเสร็จได้แวะมากราบองค์พระปฐมเจดีย์ ก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง และ ประชาสัมพันธ์มหาลัยสืบไป
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 56 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  นำทีมโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พร้อมคณะพระนักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษปีที่ 1 ได้ออกจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมเชิงลุก ตามโครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสานเพื่อให้พระนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ซึ่ง ถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม...
 
รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้รับนิมนต์จากผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาและนำเวียนเทียนให้ผู้เข้าร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา นำโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข., รศ.ดร.วิทูร ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข., รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)/อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. และรศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ "วันอาสาฬหบูชา"
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 คณะศิษย์เก่า โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งเป็นกลุ่มว่า มวก.ภูธร ได้ไปถวายภัตตาหารเพลแด่ พระเทพพุทธมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร.รองอธิการบดี มมร  รวมทั้งพระคณาจารย์พระภิกษุสามเณรศิษย์เก่าจาก มวก ในวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้มีศิษย์เก่า มวก.ภูธร อาวุโสหลายท่านด้วยกันที่ร่วมงาน คือ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา, อ.ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง, ดร.รัตนะ วรบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 154

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC