gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยายก

สรุปการประเมินภายใน มมร.วิทยาเขตอีสาน

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5-8 ส.ค. 2557
อบรมพระนักเผยแผ่ภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
7 ส.ค. 2557
อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมใหญ่จำนวน 580 คน
9 ส.ค. 2557
อบรมสาขารัฐศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน 500 คน
15 ส.ค. 2557
ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
26 ส.ค. 2557
จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่
จำนวน.......คน
29 ส.ค. 2557อบรมครู สพป.ขก.2
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 250 คน
3 ก.ย. 2557
อบรมผู้บริหาร สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 200 คน
5 ก.ย. 2557อบนมครู สพป.ขก.4ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 300 คน
11 ก.ย. 2557อบรมครู สพม.ขก.25
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 150 คน
12 ก.ย. 2557
อบรมครู สพป.ขก.1
ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 350 คน
24 ก.ย. 2557เปิดบ้าน เรารักขอนแก่น
ห้องประชุมใหญ่จำนวน.......คน

 

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาฯ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ร่วมกับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 4 ทุกคณะทุกสาขาวิชา จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14, 21, และวันที่ 28 ธันวาคม 2555  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ให้กับ ครูพระจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดร และจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย พระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระอาจารย์วรชัต ปยุตฺโต พระมหาลอง ปญฺญาภิวัฒโน ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   
 วันที่ 10 ธันวาคม 2555    งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้แสดงโปงลาง โดย วง หมุ่นปริญญา  สาวมหาลัย จัดแสดงชุดลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ โดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  ม. มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ฮีตครองของเก่าไม่มัวหลงของใหม่ วิถีชีวิของคนอีสานของคนโบฮานจะได้สืบต่อ
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   

วันที่ 9 ธันวาคม 2555    งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้ ประชาชนผทุกวัยจะได้เรียนรู้ฮีตครองของเก่าไม่มัวหลงของใหม่ วิถีชีวิของคนอีสานของคนโบฮานจะได้สืบต่อ
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   
 วันที่ 9 ธันวาคม 2555    งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55 โดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้ฮีตครองของเก่าไม่มัวหลงของใหม่ วิถีชีวิของคนอีสานของคนโบฮานจะได้สืบต่อ
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มมร จัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพระนักศึกษา 2 รูป ณ มมร ศาลายา ส่วนกลาง ซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พระมหาสมัคร มหาวีโร เป็นประธานเปิดสอบ และหัวหน้าภาควิชาการศึกษา พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ร่วมในการสอบ มีคณะกรรมการสอบดังนี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานในการสอนวิทยานิพนธ์ พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร ดร.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 งานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้จัดโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราขวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ร่วมสังเกตการณ์การอบรมในครั้งนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ101102103104105106107108109110ถัดไปสุดท้าย

หน้า 110 จาก 182

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

ระบบจัดการ มคอ.

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ระบบตรวจสอบการใช้งานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

จองห้องอบรมสัมมนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

เว็บไซต์คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ล็อกอิน

Lost Password Forgot Username

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา