gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 งานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ (บรรพชิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา (บรรพชิต) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ออกปฏิบัติกรรมฐาน นอกจากนี้ในวันแรกได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการฝึกทำจิตใจให้สงบในการปฏิบัติกรรมฐาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2557 งานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ (บรรพชิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา (บรรพชิต) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วยพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่, วัดผาตากเสื้อ และวัดผานกกระบา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ในวันแรกได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ในช่วงบ่าย หลังจากที่นักศึกษาได้ปฐมนิเทศในช่วงเช้าแล้ว อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้บรรยายและสอนนักศึกษาประดิษฐ์สื่อ ที่จะใช้ประกอบในการสอนและการประยุกต์ใช้สื่อรูปแบบต่างๆ จากนั้น นักศึกษาและรองอธิการบดี ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 งานกิจการนักศึกษาบรรพชิต ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน การออกปฏิบัติกรรมฐานและการจัดทำรายงานปฏิบัติศาสนกิจ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระครุปลัดสังวรณ์ กิตติสารโร และคณาจารย์บรรพชิต และฆราวาส ซึ่งกำหนดการ พระนักศึกษาจะพร้อมกันที่วัดป่าแสงอรุณ ในวันพรุ่งนี้ และจะออกเดินทางไปยัง วัดหินหมากเป้ง วัดผาตากเสื้อ วัดภูนกกระบา
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ รวม 30 คน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การใช้งานโปรแกรม OA การจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Submission การนำเข้าเอกสาร การสืบค้น การจัดการทะเบียนสารบรรณ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดปฐมนิเทศ การออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้อง 211 โดยในช่วงเช้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาท พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการปฏิบัติตน
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี1-2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ได้ร่วมช่วยงานโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ได้นิมนต์พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ สรงน้ำเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และขอพรอันเป็นสิริมงคลจากครูบาอาจารย์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 วันนี้เป็นการติดตามบรรยากาศการเรียนการสอน โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษวันละบาท) โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นแม่งานโครงการ พร้อมทั้งมีนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่1 และ ปีที่ 2 มาร่วมสอนธรรมะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้บุตรหลานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้รับความรู้เพิ่มเติมใน ช่วงปิดภาคเรียน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้เดินทางร่วมแสดงมุทิตาจิตและร่วมพิธีอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ บุคลากรโรงเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน พิธีอุปสมบทได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, รศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ, ดร.วิเชียร แสนมี พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 189

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC