gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดภูนกกระบาแห่งบ้านดงต้องหมู่ที่ 6 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  โดยมีกิจกรรมดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดภูนกกระบาแห่งบ้านดงต้องหมู่ที่ 6 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  โดยมีกิจกรรมดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระอาจารย์สุรศรี ประภากโร พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ ออกฝึกประสบการณ์
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 คณะตรวจงานสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ โดยงานอาคารสถานที่ฯ และงานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง ด้นำคณะกรรมการทุกฝ่ายลงพื้นที่ออกตรวจอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ และดำเนินการเซ็นต์ตรวจงานครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ มมร.วิทยาเขตอีสานต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และ อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ณ บ้านพองหนีบ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย ในช่วงเช้าฝนตกมาก นักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการฝึกประสบการณ์แล้ว ได้นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อจากภูกระดึงลงมาด้านล่าง เพื่อมารอรับคณาจารย์ที่จะมารับกลับ จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 29 เมษยน 2557 ได้มีการประชุมนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 เพื่อเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ดร.สิทธิพร เกษจ้อย เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำ
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 29 เมษยน 2557 ได้มีการประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ของหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสถานที่ โดยในช่วงพิธีเปิด มี พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และอาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร ออกเดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ณ บ้านพองหนีบ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ การเดินทางส่งสัมภาระสามเณรใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และ อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านห้วยหินลับ  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยนักศึษากลุ่มนีี้ใช้โรงเรียนในช่วงปิดเทอมเป็นสถานที่พัก และสอนหนังสือเด็กๆ และในช่วงเย็นๆจะไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัด บริเวณใกล้ๆโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และ อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร ออกเดินทางจะไป ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกเดินทางก่อนคณะของ พระครูปลัดสมัย ผาสุโกและสามเณรใหม่ 35รูป(ซึ่งพรุ่งนี้ตี5ออกเดินทาง) ขนสัมภาระน้องเณร  ไป เส้นทาง ขอนแก่น-ชุมแพ-น้ำหนาว-ด่านซ้าย-โรงเรียนสาธิต มมร ...นัดพบค่าย บ.ดงสะคร่าน-ตาดฟ้า ที่ บ.โคกมน น้ำหนาว
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 191

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC