gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฏิทินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน  2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ และ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย เข้าร่วมสัมมนา"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่น ใหม่" จัดโดยสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน และแสดงความสามารถของนักศึกษาใหม่ โดยในงานช่วงค่ำ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากผู้บริหารทั้ง 3 รูป ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. , พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พร้อมทั้งคณาจารย์บรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา โดยในงาน พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
alt
 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 (ตอนที่1เช้า)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิต ปี 1-4ทุกสาขาวิชา  โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธี และ  มีการบรรยายเรื่อง “หลักการบรรยายธรรมสำหรับพระนักศึกษา”โดย พระมหาสมัย ผาสุโก,ดร.ในภาคเช้า เพื่อให้พระนักศึกษาสร้างประสบการณ์ด้วยตนเอง  ในการออกบรรยายธรรม (จริยธรรมสัญจร) ตามโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน นายเอกชาตรี สุขเสน รก.ผู้ช่วยอธิการบดี นายวิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา นายวรเทพ เวียงแก หัวหน้างานพัสดุ นายธนากร ชูสุขเสริม หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ นายทวีศรีปรีชาญาณ พันแก้ว นายช่างโยธา 7 ว. อบจ.ขอนแก่น และนายวิไล ไชยทาง ได้เดินทางตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   


 วันที่ 27 มิถุนายน 2556 พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ และพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร อส ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีีิกธาตุ สู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
เขียนโดย พระมหาสมัย ผาสุโก   


 วันที่  19-21มมร.อส ได้จัดโครงการพุทธทายาทผู้นำชุมชนในการนี้พระหาปัญญา ปัญญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน อบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง นักศึกษา มมร.ควรเป็นอย่างไรด้วย มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 190 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 (ตอนที่3 )  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน     เป็นประธานในพิธีพร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าทุกฝ่ายเพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความรักและเคารพในครูอาจารย์ตามที่ท่านได้สั่งสอนมา และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษสืบต่อไป  
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
alt
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 (ตอนที่2 ตั้งขบวน)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธีพร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าทุกฝ่ายเพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความรักและเคารพในครูอาจารย์ตามที่ท่านได้สั่งสอนมา และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษสืบต่อไป 
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 (ตอนที่1 ลงทะเบียน) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธีพร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าทุกฝ่ายเพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความรักและเคารพในครูอาจารย์ตามที่ท่านได้สั่งสอนมา และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษสืบต่อไป 
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 151

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คอลัมน์พิเศษ คอน ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Wallpaper MBUISC