gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 29 เมษยน 2557 ได้มีการประชุมนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 เพื่อเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ดร.สิทธิพร เกษจ้อย เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำ
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 29 เมษยน 2557 ได้มีการประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ของหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสถานที่ โดยในช่วงพิธีเปิด มี พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และอาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร ออกเดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ณ บ้านพองหนีบ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ การเดินทางส่งสัมภาระสามเณรใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และ อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านห้วยหินลับ  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยนักศึษากลุ่มนีี้ใช้โรงเรียนในช่วงปิดเทอมเป็นสถานที่พัก และสอนหนังสือเด็กๆ และในช่วงเย็นๆจะไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัด บริเวณใกล้ๆโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และ อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร ออกเดินทางจะไป ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกเดินทางก่อนคณะของ พระครูปลัดสมัย ผาสุโกและสามเณรใหม่ 35รูป(ซึ่งพรุ่งนี้ตี5ออกเดินทาง) ขนสัมภาระน้องเณร  ไป เส้นทาง ขอนแก่น-ชุมแพ-น้ำหนาว-ด่านซ้าย-โรงเรียนสาธิต มมร ...นัดพบค่าย บ.ดงสะคร่าน-ตาดฟ้า ที่ บ.โคกมน น้ำหนาว
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี นางสาวเฉลิมพร มงคุณโคตร ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ณ  บ้านวังมล ซึ่งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จะต้องออกฝึกประสบการณ์ทั้งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา ออกสอนน้องๆและเด็กๆ ในหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งทางหมู่บ้านให้การตอบรับเป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ในช่วงเย็น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย   กำลังเดินทางออกจากไปเยี่ยมค่ายอาสานักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557  ที่บ้านดงสะคร่าน หมู่บ้านลับแลกลางหุบเขา อ.ภูผาม่าน ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่  26 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย  ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสาพฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร(กิจกรรมส่งเสริมความเป็น ครู) 2557  ที่บ้านห้วยหินลับ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ อยู่ดีมีสุขกันทุกคน
อ่านเพิ่มเติม...
 
วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   
 เมื่อวันที่่ 26 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้นำนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มมร. บรรพชาเป็นสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระธรรมดิลก นอกจากนี้ยังมีญาติพ่ีน้องสามเณรใหม่ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่่ 26 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้นำนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มมร. บรรพชาเป็นสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระธรรมดิลก นอกจากนี้ยังมีญาติพ่ีน้องสามเณรใหม่ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นด้วย
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 191

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC