gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และอาจารย์ผู้ร่วมเดินทาง ได้นำนักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 (ในรายวิชาภาษาไทย) มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2557 ระว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และโรงเรียนศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม...
 
บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน  ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556“มหกรรมเชิดชูพุทธธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สามัญสามัคคี” เพื่อถวายเป็นสังฆราชบูชา
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงาน และ(นักวิชาการศาสนศึกษา 14 กลุ่ม) ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556“มหกรรมเชิดชูพุทธธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สามัญสามัคคี เพื่อถวายเป็นสังฆราชบูชาวันที่  22– 24 มกราคม 2557  ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง
อ่านเพิ่มเติม...
 
มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
เขียนโดย Administrator   
alt
วันที่ 20 มกราคม 2557 เ.หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะตัวแทนจนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวิทยาเขต ทุกวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(จริง)เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ มมร การเขียนรายงานประเมินเองและระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
 
นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินจัดการสัมมนานักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2557 โดยมี Professor Emeritus Dr.Merrill M.Oaks and Dean Emeritus Dr.Muriel K. Oaks, Washington State University. ในหัวข้อเรื่อง "Managing leadership for 21 Century Higher Education A 30-Hour Intensive Workshop" ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ณ ห้องเรียนพิเศษ อาคารศูนย์วิทยาบริการสิรินธร มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
เขียนโดย พระธงชัย กตชโย   
 วันที่ 20 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาการศึกษาปฐมวัย (ภาคปกติ) ทำการสอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย  ภาคปลายปีการศึกษา 2556  อาจารย์ดูแลห้องสอบนำโดย พระอาจารย์ธงชัย กตชโย  ผศ.พวงทอง  อ่อนจำรัส   (อ.ประจำรายวิชา) และ อ.ชนาธิป ศรีโท
อ่านเพิ่มเติม...
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ" โดยมีพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนภิเษก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ร่วมกับคณะญาติธรรมชาวต่างชาติต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาบัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายอภิชิต เหมือยไธสง และนายสุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้นำพลังของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองและประประชาชน ร่วมแสดงออกถึงความต้องการเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
อ่านเพิ่มเติม...
 
บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
เขียนโดย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์   

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้นำบุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน เพื่อให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ สร้างความเป็นนักกีฬาที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะและรู้ให้อภัยในการแข่งขัน ณ สนามกีฬาฟุตบอล มมร.วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน ณ อาคารสิรินธร  โดยในช่วงเช้า ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดศรีจันทร์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ บังสุกุล พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารคาวหวานแด่พระภิกษุ จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมรับประทานอาหาร
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ71727374757677787980ถัดไปสุดท้าย

หน้า 77 จาก 179

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC