gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ดร.ชนาธิป ศรีโท อ.ชุลีพร นาหัวนิล ได้ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคต ในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานตรวจสอบภายใน เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยบุคลากรประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเป็นประธาน นายเอกชาตรี สุขเสน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล พัสดุ การเงินและบัญชี
อ่านเพิ่มเติม...
 
จับฉลากของขวัญปีใหม่ และร่วมแข่งกีฬาประจำปี 2561 รับปี 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ทั้งในส่วนผู้บริหารพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และบุคลากรวิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมในครั้งนี้ หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญปีใหม่ และร่วมแข่งกีฬาประจำปี 2561 และร่วมเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มมร.อส. 2560
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ส่วนกลาง ได้จัดตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น 2 โดยมี สาขาที่ได้รับการตรวจประเมินในครั้งนี้ คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา  ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
อ่านเพิ่มเติม...
 
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ 2/2560
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2560 สำหรับภาคนอกเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 313 อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีพระใบฎีกาทวี อภโย อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์สมควร ข่าสะโปน อาจารย์ณฐอร ศรีแก้ว อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ และ สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 ในรอบรับตรง โควตา และ จัดสอบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก ณ อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 โดยโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ โควตา ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นผู้บรรยาย
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 (ตอนเช้า วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 (เช้า งานบุญเผวดเทศน์มหาชาติ) วันนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติเป็นวันที่สองของการจัดโครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ ฟังเทศน์พันพระคาถาในเวลาประมาณ 4.00 น. จากนั้นนักศึกษาร่วมกันถวายกัณฑ์เทศน์ และอาหารบิณฑบาต โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. เป็นประธานในการรับบิณฑบาต บริเวณ ใต้อาคารสิรินธร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ โดยในช่วงบ่ายเป็นการเดินขบวนแห่พระอุปคุตและผ้าเผวดจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เข้าสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และสวดมนต์เย็น ในช่วงค่ำเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาวิรุธ วิโรจโน ดร. และ พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ดร. และพบกันอีกครั้งในเวลา 4.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 2561 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบธรรมศึกษาออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 3 ตามประกาศ มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่ 09/2560 ข้อปฏิบัติในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 15 รูป/คน  โดยมีพระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรม E-Port : งานประกันคุณภาพการศึกษา
เขียนโดย Administrator   
 
เมื่อวันที่ 2ึ7-28 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมโปรแกรม E-Port โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ประกอบด้วย ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ นางสาววันดี บุญล้อม นางสาวจุฑามาศ เทพเทียมทัด นางสาวอัมพิกา กลิ่นฟุ้ง นางสาวเบญจวรรณ อุ่อรุณ นายวิชิต ทองประเสริญ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมที่ผ่านมา ...
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 9 จาก 205

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC