gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ โรงเรียนบ้านวังชัย ซึ่งมีนางสาวอรทัย โสรักนิต นางสาวภัสรา บุญทาและกัญญาภัทร บุญประถัมภ์ เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน ซึ่งทั้ง 3 คนสามารถนำความรู้ไปใช้ และควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ซึ่งมีนางสาวจารุวรรณ แสงทอง  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2559 มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระมหาสุรวุฒิ จนทฺธมฺโม ดร. พระอาจารย์ณัฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ดร. อ.สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนักศึกษาทุกสาขา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียง โดยในช่วงเพล นักศึกษาและศรัทธาพุทธบริษัทได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลกับพระคณาจารย์
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และอาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ซึ่งการไปสัมมนาในคร้งนี้ สัมมนาในเรื่อง ภัยคุกคาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ปี 2550
อ่านเพิ่มเติม...
 
สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 1/2559
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้จัดสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยในช่วงเช้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต จากนั้นนักศึกษาร่วมสัมมนาถึงปัญหาอุปสรรค และเทคนิควิธีการ
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลสัตตมวารพระศพ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลสัตตมวารพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมทั้งได้กราบนิมนต์ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา พร้อมทั้งคณาพุทธศาสนิกชน ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมเยียน มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมเยียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งได้ถวายสักการะ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พระครูธรรมาภิสมัย ดร. จากนั้นเป็นการแสดงหมอลำศิลปพื้นบ้านภาคอีสาน โดยนักศึกษา นายณัตฐพล พรมยาลี และหมอลำจินตนา ปากไฟ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสาม)
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2559 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร วันนี้เป็นวันที่สาม ในช่วงเช้าคณาจารย์และนักศึกษาร่วมสวดมนต์ เจริญภาวนา และเจริญพุทธมนต์และพิธีงานเกษียณอายุ ของ อาจารย์พจนพงษ์ ทุมแสน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา คณาจารย์มอบของที่ระลึก ในช่วงบ่ายเป็นการฝึกกรรมฐานเดินจงกรม
อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตวงพร
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ โรงเรียนอนุบาลตวงพร นางสาวยลดา ธรรมาพร  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสอง)
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2559 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ในวันนี้คณาจารย์และนักศึกษาร่วมสวดมนต์ เจริญภาวนา จากนั้นฟังบรรยายเรื่องกรรมและผลแห่งกรรม โดย พระครูธรรมาธิสมัย ดร. และพักผ่อนตามอัธยาศัย ในช่วงบ่ายเป็นการฝึกกรรมฐานเดินจงกรม โดย พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม ดร. และรับฟังบรรยายเรื่อง ชีวิตน้อยนิดเดียว
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 10 จาก 198

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC