gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386


กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ภาคนอกเวลาราชการ มมร.อส.
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปี 2562 โดยมีพระมหาวิรุธ วิโรจโน ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานโครงการ พร้อมทั้งได้ฟังบรรยายพิเศษ โดยพระครูวินัยธรเชาว์พิทย์ สุธีโร ในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติกรรมฐาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. รับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้เข้ารับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562 กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ที่เมตตาส่งรายชื่อคัดเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลดังกล่าว ณ "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 
บริการวิชาการ เเก่ผู้ต้องขัง คดียาเสพติด จำนวน 120 คน
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อ.วาริณี โสภาจร และคณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เเละการปกครองชั้นปี ที่1 ร่วมบริการวิชาการ เเก่ผู้ต้องขัง คดียาเสพติด จำนวน 120 คน ณ เรือจำขอนแก่น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยมและแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตเมื่อพ้นโทษ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พระใบฎีกาทวี อภโย ดร. และ ดร.เอนก มูลมา และนักศึกษา ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคตในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  อ.ศักดิพงษ์ โสภาจร  อ.ณฐอร เจือจันทร์ อ.วาริณี โสภาจร และนักศึกษา ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคตในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  อ.ศักดิพงษ์ โสภาจร  อ.ณฐอร เจือจันทร์ อ.วาริณี โสภาจร และนักศึกษา ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคตในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 อ.ศักดิพงษ์ โสภาจร  อ.ณฐอร เจือจันทร์ อ.วาริณี โสภาจร และนักศึกษา ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคตในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 อ.ศักดิพงษ์ โสภาจร อ.ณฐอร เจือจันทร์ อ.วาริณี โสภาจร และนักศึกษา ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคตในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 25-30 มกราคม 2561 อ.ศักดิพงษ์ โสภาจร และนักศึกษาศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคตในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ดร.ชนาธิป ศรีโท อ.ชุลีพร นาหัวนิล ได้ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ใน 3 คณะ 10 สาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงอาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคต ในการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย

หน้า 10 จาก 207

ผู้บริหาร มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
พระธรรมดิลก
ที่ปรึกษา มมร.อส.
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.

(พระมหาสาคร ชิตงฺกโร)
รองอธิการบดี 

(เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
(sakorn.edublogs.com)

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC