จัดการข้อมูลระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

- รับตรงโควต้า = 0

- สอบคัดเลือก รอบที่1 = 213

- สอบคัดเลือก รอบที่2 = 23

   
       

จัดการข้อมูลระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

- สอบคัดเลือก = 79

   
       

จัดการข้อมูลระดับปริญญาโท

- ภาคปกติ = 0

- ภาคพิเศษ = 38

   
       

จัดการข้อมูลระดับปริญญาเอก

- ภาคปกติ = 0

- ภาคพิเศษ = 19