<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="874"%> รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
ลำดับ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
1
นายสงัด วาสะศิริ
2487-2491
2
นายตระกูล มาลีกรัย
2491-2492
3
นายทวี อินทรมาศ
2492-2497
4
นายบัญชา วิสุทธิพงศ์
2497-2506
5
นายอุดม เล็กแข็ง
2506-2508
6
นายเจือน สุขะวิริยะ
2508-2510
7
นายจินดา ทัศนาญชลี
2510-2511
8
นายอนันต์ สุขศิริวัฒน์
2511-2513
9
นายเชิด ชุ่มจุ้ย
2513-2514
10
นายเชาวน์ จิระสุข
2514-2518
11
นายเอิบ บูรณศิรินทร์
2518-2519
12
นายสุจินต์ ตินทุกะสิริ
2519-2520
13
นายเอกสิทธิ์ แสงสินศร
2520-2525
14
นายสมชัย เศษฐเกียรติ
2525-2528
15
นายเวียง คชวงศ์
2528-2529
16
นายเฉลิม ภารา
2529-2531
17
นายสาลี่ นิรามัย
2531-2533
18
นายสมพร แสงซ้าย
2533-2535
19
นายเตียง หลอมทอง
2535-2539
20
ม.ล.สีหชาติ ศุขสวัสดิ
2539-2540
21
นายโชคชัย พิสัยพันธ์
2540-2545
22
นายอาคเนย์ โนนคู่เขตโขง
2546-2550
23
นายธนัยพร ศรีเดช
2550-2551
24
นายกานต์ กาญจนวัฒนา (ดูระวัติ) (รูปถ่าย)
2551-2554
25
นายฉาดฉาน นิลกำแหง (ดูประวัติ) (รูปถ่าย)
2554-2555(รกท.)
26
นายวิโรจน์ เตชะจันตะ (ดูประวัติ) (รูปถ่าย)
2555-2558
27
นายพิชัย แพเกาะ (ดูประวัติ) (รูปถ่าย)
2558-2560
28
นายกฤษฏิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ (ดูประวัติ) (รูปถ่าย)
2560-ปัจจุบัน