วันที่ 6 พฤศจิกายน  2554 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  มมร.วิทยาเขตอีสาน  ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายนิสิตนักศึกษารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประเพณี "สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2" และลงบันทึกความร่วมมือ(MOU) โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน 15 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม  และมีนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองของ มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวสุธรรมมา  แร่ทอง  นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปี 3  นายธวัชชัย  อ้อกอง นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปี 2 และนายนิรันทร์  หิงชาลี  นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปี 1 เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 


อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ  ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมกับนักศึกษา

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองที่เข้าร่วมประชุม

บรรยากาศในการชุมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครอง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงบันทึกความร่วมมือ (MOU)

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon