By A Web Design

วันที่ 5 กันยายน 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมการโต้วาทีสะท้อนปัญหาสังคมเกี่ยวกับบทละครไทย โดยใช้ทักษะแนวคิดในรายวิชามนุษย์กับสังคมและวิชาพลวัตพฤติกรรมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงในการโต้วาทีในครั้งนี้ โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Read more...
 
วันทีี่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายจัดโครงการในรายวิชาทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้ไปจัดโครงการที่โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับโครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 60 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักป่าชุมชน ณ บ้านสร้างแซ่ง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 คน โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย เป็นอาจารย์ประจำวิชา
Read more...
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ไปศึกษาดูงานในรายวิชาชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ หมู่บ้านนายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ซึ่งการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ตรงกับประเพณีภูไทของหมู่บ้าน และในงานประเพณีครั้งนี้มี พณฯ ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีในครั้งนี้
Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 


Page 1 of 4

สำหรับอาจารย์

กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์

ลิงค์ภายนอก

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon