วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  ได้จัดกิจกรรมการโต้วาทีระหว่างนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครองปี 2-3 เกี่ยวกับเรื่องนโยบายประชานิยมรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ซึ่งเป็นส่งนหนึ่งของรายวิชาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองการปกครองไทย  โดยมีนางสาวพิชญานันท์   นามศรี  เป็นผู้ดำเนินรายการโต้วาที และมีพระอาจารย์ทวี  อภโย อาจารย์สุทธินันธ์  พรหมพันธุ์ใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon