วิชาการ

 

หน้าหลัก หลักสูตร แผนศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ
 
 

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและประสบการณ์สากล

 

คุณลักษณะเพื่อการบริหารการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21

ภาวะผู้นำสำหรับศตวรรษที่ 21

นวัตกรรมกรรมกับกระบวนทัศน์การศึกษาศตวรรษที่ 21

การบริหารการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
 

 

เอกสารประกอบการสอนและตำราของคณาจารย์ในสาขาวิชา
 
 


 

แนะนำ
http://www.ehow.com

ป็นเว็บไซด์ที่ดี คลิกเข้าไป แล้วป้อน key word ในช่อง "search" เช่น leadership, educational administration, moral, ethics, 21st century education,  etc. จะพบหลายรายการ เมื่อคลิกรายการใดและเข้าในเว็บนั้นๆ ทางขวามือของเว็บ จะมี link ไปยังประเด็นที่เราศึกษาจากเว็บอื่นๆ ด้วยอีกมากมาย

แนะนำ Video
21st Century Education

Research

แนะนำเว็บไซต์
การศึกษาศตวรรษที่ 2
1

presentation
-การบริหารการศึกษาศตวรรษที่ 21
-21st century Education (overall)
-21st century skills
-21st century learners
-21st century Learning
-21st century teacher and educator
-21st century leaders
-21st century school and classroom
ตัวอย่างงานนำเสนอ   1    2    3    4 5      6     7     8      9    10   11 12    13   14   15    16   17    18
19   20    21   22    23   24    25
26   27    28  
29    30   31    32   33   34    35   36    37   38    39  40   41    42   43    44   45    46
47   48    49   50    51   52    53

54   55   56
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
-
Students, Teachers, and Parental Perceptions of Elementary School Climate. (page 35-54)  (2014)
- New Principals in Thailand: Influences on their leadership and Professional Development (2015)
- School as learning Community: A Nation Survey of Small, Medium, and large Secondary schools. (2015)
- Conditions for Change in Small-sized Primary Schools, Northeast Thailand.   (2015)
- A Buddhist Approach for Strengthening Leadership: Implication for the West (2016)
- A Proposed Concept for Educational Administration Program for the 21st Century (2016)
- The Effectiveness of Teaching in Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University, Isan Campus (2016)
-
นวัตกรรมกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาศตวรรษที่ 21  (2016)
- Q Methodology (2016)

 

06/08/2560