วิชาการ

 

หน้าหลัก หลักสูตร แผนศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ
 
 

คู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (word)

คู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา (pdf.)

คู่มือบันทึกและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (word)

คู่มือบันทึกและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (pdf.)

 

There are academic search engines other than Google !!

Google Scholar Google Books  OAIster Academic Info
Science.gov  Semantic Scholar  Baidu Scholar's  Microsoft Academic
Google Correlate CORE Academic Index Digital Library
libguides WorldCat Open Library Public Library
Wolfram Alpha   Refseek iSeek ResearchGate
Bielefeld  Infotopia  Lexis Web  VLR
ERIC scopus Web of Science  jurn
doaj Online Journals SpringerLink Open Access Journals
Behavioral Brain Social Science Psycline Citation Index:
Ethnologue SocioSite WikiArt Psychology
Anthropology Review Anthropological Index Political Information Digital History:
Dictionary and Thesaurus: References.net Quotes.net Literary Encyclopedia

journals online

View journals online 

bing.com yahoo.com
ThaiLIS Digital Collection
scholarship.in.th thaiedresearch thai-explore.net

The best academic search engines [2019 update] 

The 6 Best Search Engines for Academic Research 

RefSeek - Academic Search Engine

List of academic databases and search engines

15 Educational Search Engines College Students Should

List of academic databases and search engines

Academic Paper Search Tool

Search Engines For Scientific and Academic Research

7 Great Educational Search Engines for Students

Academic Search Engine Optimization

Academic Search Engines: A Quantitative Outlook

14 Great Search Engines You Can Use Instead of Google

Top 10 Search Engines In The World

The Best Search Engines of 2019

The Top 5 Search Engines You Need to Optimize

Meet the Top 10 Search Engines in the World 

The Top 7 Search Engines, Ranked by Popularity

Top 12 Best Search Engines in The World

10 Best Search Engines in 2018 | Alternative Search Engines

Top 15 Most Popular Search Engines 

12 Google Alternatives: Best Search Engines To Use 

List of Top 10 Best Search Engines on the Internet 

The top 10 international search engines

Top 10 Deep Web Search Engines 

Search Engines Instead of Google For Better Search Results

The Top 100 Alternative Search Engines - ReadWrite

100+ Alternative Search Engines You Should Know

Top 100 Search Engines 

Top 100 Google like Search Engines You Must Try

100 Search Engines For Academic Research 

 

เอกสารประกอบการสอนและตำราของคณาจารย์ในสาขาวิชา
 
 


 

แนะนำ
http://www.ehow.com

ป็นเว็บไซด์ที่ดี คลิกเข้าไป แล้วป้อน key word ในช่อง "search" เช่น leadership, educational administration, moral, ethics, 21st century education,  etc. จะพบหลายรายการ เมื่อคลิกรายการใดและเข้าในเว็บนั้นๆ ทางขวามือของเว็บ จะมี link ไปยังประเด็นที่เราศึกษาจากเว็บอื่นๆ ด้วยอีกมากมาย

แนะนำ Video
21st Century Education

Research

แนะนำเว็บไซต์
การศึกษาศตวรรษที่ 2
1

presentation
-การบริหารการศึกษาศตวรรษที่ 21
-21st century Education (overall)
-21st century skills
-21st century learners
-21st century Learning
-21st century teacher and educator
-21st century leaders
-21st century school and classroom
ตัวอย่างงานนำเสนอ   1    2    3    4 5      6     7     8      9    10   11 12    13   14   15    16   17    18
19   20    21   22    23   24    25
26   27    28  
29    30   31    32   33   34    35   36    37   38    39  40   41    42   43    44   45    46
47   48    49   50    51   52    53

54   55   56
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
-
Students, Teachers, and Parental Perceptions of Elementary School Climate. (page 35-54)  (2014)
- New Principals in Thailand: Influences on their leadership and Professional Development (2015)
- School as learning Community: A Nation Survey of Small, Medium, and large Secondary schools. (2015)
- Conditions for Change in Small-sized Primary Schools, Northeast Thailand.   (2015)
- A Buddhist Approach for Strengthening Leadership: Implication for the West (2016)
- A Proposed Concept for Educational Administration Program for the 21st Century (2016)
- The Effectiveness of Teaching in Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University, Isan Campus (2016)
-
นวัตกรรมกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาศตวรรษที่ 21  (2016)
- Q Methodology (2016)
- คู่มือเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงสำรวจ

 

29/04/2021