วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยของนักศึกษา

 

หน้าหลัก หลักสูตร แผนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา  วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ

 

ชุดโครงการวิจัยการศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21
"พัฒนาเพื่อการเรียนรู้ของครู ครูนำผลการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน"
1 นักศึกษา 1 ประเด็น หรือ 1 ทักษะ

รุ่น 6
PAR
เบญญาภา - Responsibility Skills
ชารีวัฒน์ – Learning Environments
จิรศักดิ์ – Visionary Leadership
สราวุฒิ  Leadership Skills
พระพิเชษฐ์ -  Creative Thinking Skills
R&D
ณภพ  
http://online.anyflip.com/okgwj/hltb/mobile/
แมนมิตร  https://anyflip.com/vibw/micv/
สุขฤทัย http://online.anyflip.com/lwhoe/uqbz/mobile/?fbclid=IwAR1SXOSeU7bhtdSQLrTarprDXAplJpbAVtUyJbnI-wazBUENEnElZOry6_s
ณัฐกุล
 
https://online.pubhtml5.com/avtq/noot/
พระจักรพัชร์  http://online.anyflip.com/okgwj/ojqm/mobile/
พระปลัดเล็ก -  http://online.anyflip.com/okgwj/lgyv/mobile/
พระอำพล -  https://online.anyflip.com/okgwj/segl/mobile/
พระเกริกเกียรติ   http://online.anyflip.com/okgwj/buxu/mobile/

รุ่น 7
PAR
ระครูประดิษฐ์บุญธรรม - 21st Century School
พระมหาปฐมภูมิ -  21st Century Classroom
พระยุทธศักดิ์ -  Leadership Skills
สุภาวิณี 21st Century Learner Skills
จีระยุทธ์ - Educational Leadership Capabilities
วราวุธ - Teachers’ Capabilities for the 21st Century
ศิริวัฒนา - ทัEffective Teacher Skills
อมรรัตน์ - Global Leadership Skills
R&D
มนตรี https://anyflip.com/axnfs/adof/?fbclid=IwAR3Qbt8eXtKcppOpcpMaZPQKXKCdnAtqync7tCK6QGib_6EFsjJuOnJBdO4
หนึ่งฤทัย 
https://anyflip.com/bpzof/broj/?fbclid=IwAR1bLPUQsGyIWDh0vyJuY4bTfy4UxTXga7Sec01-z-gNZ5R9J4KhCCUBTMw
ชวลิต
https://anyflip.com/ghmpw/yupg/?fbclid=IwAR14rtRy0MiPxad47EMoc_38CKldiu_RfzWHIpXbDgXnsu1tUku1MeDRvDI
รพีพรรณ  https://anyflip.com/bpzof/jtxc?fbclid=IwAR3k9my7c7rJhZEKjT3E7Gfqe1QdkZ7dHKNpjf81SevKlzMTYK29FxTfZnw
บัญชา
https://online.pubhtml5.com/xvguc/wkwf/?fbclid=IwAR1Uk9-FfR4gyQQXWxYlBM3R1gTv2jTP-TDPZHaYeFb5uJEz89b4dPjtBDs#p=20
คชา - https://anyflip.com/djgri/ubhm/?fbclid=IwAR1OGkhLoRfQ1ABjDYmyz4NQC9aLQR9jTuMm4MgaPQ4xVfi-vpo0oUwNiXk
สุปัน
https://anyflip.com/mbxmx/baxn/?fbclid=IwAR2nHNdWPpnSDqoRPXxZMQsPIjJHwcapebWd87UHdxdnQsM1vjZNNRYeDpU

 

รุ่น 8
R&D
สุพรรษา - Flipped Classroom Learning Management
วัทธิกร - Innovative Work Behavior
บุญเทียน  -  21st Century Teacher Skills
ระณัฐวุฒิ  Prosocial Behavior
ประภาภัทร -  Critical Thinking Skills
พระปลัดแสงสุรีย์  Curiosity Skills
สุพัฒน์  -  Design Thinking Skills
ธิดาวรรณ  Accountability Skills
เฉลิมชัย  Active Learning
ศิริธร - Competency-Based Learning
กิตติชัย  Collaborative Learning
ดวงใจ –  Collaborative Leadership Skills
พนิดา –  Teamwork Skills

 

บทความพิเศษ - การบริหารการศึกษา (Educational Administration) .... วิโรจน์ สารรัตนะ 16 ก.ค. 65

 

 

 

 

updated ----  7/6/2022