[ ดูรายชื่อปริญญาโท ภาคปกติ พระพุทธศาสนาและปรัชญา] [ ดูรายชื่อปริญญาโท ภาคปกติ การบริหารการศึกษา ] [ ดูรายชื่อปริญญาโท ภาคพิเศษ พระพุทธศาสนาและปรัชญา] [ ดูรายชื่อปริญญาโท ภาคพิเศษ การบริหารการศึกษา ]

ระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชา ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จำนวนทั้งสิ้น 34 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นางสาวณัฏฐณิฌา จวงลีพันธ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 16/03/2556 ครบ
นายดำรง ศิริมาลา ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 18/03/2556 ครบ
นายเชิดชัย ทองคำ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/03/2556 ครบ
นายเอกพงษ์ ดวงศรี ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/03/2556 ครบ
นางสาวอนัญพร พูลนิติพร ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 24/03/2556 ขาดรูปถ่าย
นายปัญญา เสนภูงา ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 29/03/2556 ครบ
นางสาววนิดา พานโน ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 01/04/2556 ขาดรูปถ่าย
นายพัฒนศักดิ์ ศรีวงษ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 01/04/2556 ขาดรูปถ่าย
นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 03/04/2556 ครบ
พระศรัณย์ ชัยกุม ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 05/04/2556 ขาดใบรับรอง
นางลาวัลย์ อุระศิลป์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 06/04/2556 ครบ
นางบุษราพร เคณาอุประ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 06/04/2556 ขาดใบรับรอง
นางสาวพานทอง บาลี ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 07/04/2556 ขาดรูปถ่าย
นางพิไลศรี อิศรางกูร ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 09/04/2556 ขาดเอกสาร 1. ขาดวุฒิการศึกษา 2. ขาดใบรับรอง
นายกู้ อิศรางกูร ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 09/04/2556 ขาดใบรับรอง
นางวิไลลักษณ์ ประสงค์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 17/04/2556 ครบ
นางสาวศุภจิตรา วงษ์สงคราม ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 17/04/2556 ครบ
นายถาวร ดงแสง ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 17/04/2556 ขาดใบรับรอง
นางสาวนิธิภรณ์ ศรีละโคตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 17/04/2556 ครบ
นางพิลาพร วิชาดี ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 18/04/2556 1. ขาเอกสารแบบประวัติ 2.ขาดใบรับรอง
นางสิริประภา วารีศรี ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 18/04/2556 ครบ
พระปลัดชราวุฒร์ จิตมโน (ยศสุ) ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 19/04/2556 ครบ
นางพณิชชา เรืองสวัสดิ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 19/04/2556 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาใบระเบียนผลการเรียน 4. สำเนาใบปริญญาบัตร 5. รูปถ่าย
นายนิตินัย บุดดีจีน ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 21/04/2556 ขาดรูปถ่าย
นายภูวัตนันท์ จันที ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 1. ขาดสำเนาใบปริญญาบัตร
พระธีรวิฒน์ เริ่มศรี ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 1.ขาดสำเนาวุฒิการศึกษา 2. ขาดสำเนาใบปริญญาบัตร 3. ขาดรูปถ่าย
นางสมคิด เมืองสอน ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ครบ
พระธนากร ศรีสด ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 1. ขาดสำเนาใบปริญญาบัตร
นางบุษรา พรเรื่องวงษ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ครบ
นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ครบ
นางจรรยา จันทแจ่ม ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ครบ
พระครูปิยเจติยาทร ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ยังไม่ครบ
พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ยังไม่ครบ
นางเรณู จิงอิส ปริญญาโท ภาคพิเศษ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23/04/2556 ครบ