ปริญญาตรี รอบรับตรงโควต้า [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
 

ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นางสาวรัตนาวดี พรรัมเดช ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4/12/55 เอกสารครบ
นางสาววิภารัตน์ เหล่าทองสาร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 12/12/55 เอกสารครบ
นางสาวสุชาดา ลาเกิด ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 25/12/55 เอกสารครบ
นางสาวอรัญญา สิงห์สาย ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2/01/56 เอกสารครบ
นางสาววิไลพร เมียดธิมาตย์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4/01/56 เอกสารครบ
นางสาวฐนิดา แก้วดวงดี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 03/01/56 เอกสารครบ
นายศิริชัย แถนสีแสง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1/02/56 เอกสารครบ
นางสาววาสนา ผุยโสภา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 15/01/56 เอกสารครบ
นางสาวมลธิดา อินดา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 18/01/56 เอกสารครบ
นางสาวอรพรรณ พรมนอก ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 22/01/56 เอกสารครบ
นางสาวชลธิชา จันร้อยเอ็ด ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 22/01/56 เอกสารครบ
นางสาวจันทร์จิรา ปิตาระเต ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 28/01/56 ขาดรูปถ่าย
นายสิรวัฒน์ แดงชาติแท้ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 28/01/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวจันทร์จิรา เกษมปัญจพร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 18/01/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวจิตติมา เรียงไข ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 29/01/56 เอกสารครบ
นางสาวปุณยาพร สุวรรณสม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2/02/56 เอกสารครบ
นายจิรพัส นาชิน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 6/02/56 เอกสารครบ
นายเพ็ญเพชร ไกรทอง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 6/02/56 เอกสารครบ
นางสาวปิยะนันท์ พรมสาเทศน์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 7/02/56 เอกสารครบ
นางสาวธนาพร ม่วงศรี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 10/02/56 เอกสารครบ
นายอนันต์ คำจันดี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 14/02/56 เอกสารครบ
นายวุฒิชัย ไชยคำ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 15/02/56 เอกสารครบ
นางสาววิไลลักษณ์ พืชผักหวาน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 15/02/56 ขาดรูปถ่าย
นายณรงค์ศักดิ์ บัวพันธ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 16/02/56 เอกสารครบ
นายศิวกร ศรีอ่อน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 20/02/56 เอกสารครบ
นายอนุวัฒน์ จันเทพา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 20/02/56 เอกสารครบ
นางสาวพัชริยา จอดนอก ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 22/02/56 เอกสารครบ
นายรณกรณ์ บุดสีสาย ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 24/02/56 เอกสารครบ
นางสาวปนัดดา ลีบาง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 24/02/56 เอกสารครบ
นางสาวธิดารัตน์ สาเกตุ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 26/02/56 เอกสารครบ
นายณรงค์เดช หารจันทร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 01/03/56 เอกสารครบ
นางสาวณัฐญา แพงพิสาร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 02/03/56 เอกสารครบ
นางสาวกาญจนาพร จินดา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 04/03/56 เอกสารครบ
นางสาวฉัตรทริกา บุระกรณ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 04/03/56 เอกสารครบ
นางสาวพิมพ์ขวัญ ด้วงชมภู ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 04/03/56 เอกสารครบ
นางสาวนุสบา บุตรจันทร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 05/03/56 เอกสารครบ
นางสาวพัชราภรณ์ บัวชุม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 05/03/56 เอกสารครบ
นางสาววลัยลักษณ์ จันทมล ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 05/03/56 เอกสารครบ
นางสาวจีรนันท์ ไตรบุตร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 06/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสุจิตรา สนิทบรรเลง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 07/03/56 เอกสารครบ
นางสาวอาริยาภรณ์ ละออ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 08/03/56 เอกสารครบ
นางสาวปิยะวรรณ สุรการ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 16/03/56 เอกสารครบ
นางสาวชายิกา กองเทพ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 10/03/56 เอกสารครบ
นางสาวจุฑารัตน์ แสนอู ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 21/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสุพัตรา ไวยวัฒน์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 21/03/56 เอกสารครบ
นางสาวจิราพร แสนขวา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 12/03/56 เอกสารครบ
นางสาวอาภัสรา แสงบัวท้าว ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 13/03/56 เอกสารครบ
นางสาววิภา สอนศิริ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 13/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสมฤทัย แผ่นผา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 14/03/56 เอกสารครบ
นายกรกช ดวงมาลา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 16/03/56 เอกสารครบ
นางสาวปฏักกรณ์ หลอดทอง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 22/03/56 เอกสารครบ
นางสาวนพพนิดา หงส์พิลา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 22/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสุภาภรณ์ เริงชัยภูมิ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 28/03/56 เอกสารครบ
นางสาวจารุวรรณ จันทรภักดี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 28/03/56 เอกสารครบ
นายวิศรุต โพธิ์ดา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 28/03/56 เอกสารครบ
นายณัฐนที พรมมินทร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 29/03/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวสุพัตรา ศรีดา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 30/03/56 เอกสารครบ
นางสาวกรรณิกา นาพั้ว ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 30/03/56 เอกสารครบ
นางสาวฉิมพะวงษ์ โททิพย์วงษ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 30/03/56 เอกสารครบ
นายฐิติพงศ์ แซ่โง้ว ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 02/04/56 เอกสารครบ
นางสาวสกุลรัตน์ ศิริคำ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 02/04/56 เอกสารครบ
นางสาวมณัญชญา บุญเมือง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 03/04/56 เอกสารครบ
นางสาวชนัญญามาศ วัฒยุชูติกุล ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 04/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวพรพัตรา ขอสูงเนิน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 04/04/56 เอกสารครบ
นางสาวทิพาภรณ์ ศรีถาน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 04/04/56 เอกสารครบ
นางสาวจุฑามาศ สุบรรทม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 05/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวอภิญญา แสงชาติ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 05/04/56 เอกสารครบ
นางสาวสุดาพร ปักนอก ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 09/04/56 เอกสารครบ
นางสาวนิติพล หมื่นไธสง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 10/04/56 ขาดรูปถ่าย/ขาดสำเนาบัตรประชาชน
นายศราวุฒิ ศิริวัฒน์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 11/04/56 เอกสารครบ
นางสาวกนกวรรณ์ คาตา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 11/04/56 เอกสารครบ
นางสาวสุดาวรรณ เกษโสภา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 17/04/56 เอกสารครบ
นายกัลปสิทธิ์ ผ่านชมภู ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 17/04/56 เอกสารครบ
นางสาวสุภาวดี พรมพันธ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 17/04/56 เอกสารครบ
นางสาวสาวิตรี ป้านภูมิ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 19/04/56 เอกสารครบ
สามเณรพงศกร ทองประสงค์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 16/03/56 ขาดวุฒิการศึกษา/สำเนาทะเบียนบ้าน
สามเณรอิทธิ เหล่าเรือง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 17/03/56 ค้างวุฒิการศึกษา/สำเนาทะเบียนบ้าน
สามเณรสิทธิชัย ศิลา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 17/03/56 ค้างวุฒิการศึกษา/สำเนาทะเบียนบ้าน
สามเณรสังวาลย์ กองโทน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 17/03/56 ขาดวุฒิการศึกษา/สำเนาทะเบียนบ้าน
สามเณรวสันต์ เสนสาย ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 25/03/56 ขาดรูปถ่าย
สามเณรกฤษดา พรมเวียง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 26/03/56 เอกสารครบ
สามเณรวีรยุทธ เย้ยกระโทก ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 26/03/56 เอกสารครบ
สามเณรพงษ์พัฒน์ จันลา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 26/03/56 เอกสารครบ
สามเณรชานนท์ หงษ์สาพงค์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 26/03/56 เอกสารครบ
สามเณรวิชัย แสนยาเกียรติคุณ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 26/03/56 เอกสารครบ
พระพงศกร ปญฺญาวโร/แพ่งสองคร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 04/04/56 เอกสารครบ
พระพงศ์ธร ใจรัก ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 04/04/56 เอกสารครบ
นางสาวอัญชลี พรมพันธ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 21/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวหนึ่งฤดี ศรีประพันธ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 22/04/56 เอกสารครบ
นางสาวนุจิรา วงษ์พรหม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 22/04/56 ขาดวุฒิการศึกษา