ปริญญาตรี รอบรับตรงโควต้า [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
 

ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

จำนวนทั้งสิ้น 39 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นายศุภกร นาคดี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 19/11/55 เอกสารครบ
นางสาวธิดารัตน์ สว่างเนตร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/11/55 ขาดเอกสารวุฒิการศึกษา
นางสาววรรณา ขุ่ยนาเพียง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 26/11/55 เอกสารครบ
นายนพรัตน์ แก้วพลน้อย ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 1/12/55 ขาดรูปถ่าย
นางสาวอรุณี บุญพรมมา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 15/12/55 ขาดเอกสารวุฒิกาศึกษา
นายบรรหาร หัตถ์จุมพล ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 18/12/55 เอกสารครบ
นายภูวนัย ภูมิดาว ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 25/01/56 เอกสารครบ
นางสาวขวัญใจ โนราช ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 20/01/56 เอกสารครบ
นายอภินัทร์ พรมมี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 31/01/56 เอกสารครบ
นายชลธิตย์ เหวชัยภูมิ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 31/01/56 เอกสารครบ
นางสาวสุนิสา โพธิ์พรม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 3/02/56 เอกสารครบ
นายยรรยง หล่ำแขก ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 5/02/56 เอกสารครบ
นายมงคล บุญดี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 5/02/56 เอกสารครบ
นางสาวนิภาพร ทุมบุญ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 6/02/56 เอกสารครบ
นางสาวประกาย พงษ์สระพัง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 6/02/56 เอกสารครบ
นางสาวฐิตาพร แก้วกาสี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 13/02/56 เอกสารครบ
นายพร้อมพงศ์ ศรีเทวฤทธิ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 23/02/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวอรอนงค์ ผ่าผล ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 28/02/56 เอกสารครบ
นายสุภัค พึ่งตน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 05/03/56 เอกสารครบ
นายศักดิ ์ชัย อ่อนอยู่ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 07/03/56 เอกสารครบ
นายสุริยันต์ รื่นกลิ่น ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 09/03/56 เอกสารครบ
นายอธิเบศร์ ขันอาสา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 09/03/56 เอกสารครบ
นางสาวณัฐฐินันท์ ขามก้อน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 10/03/56 เอกสารครบ
นางสาวสุภาภรณ์ คุณขวัญ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 10/03/56 เอกสารครบ
นางสาวอังคณา แก้วทอง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 10/03/56 เอกสารครบ
นายธวัชชัย พลลา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 12/03/56 เอกสารครบ
นางสาวชุติกาญจน์ เหลาลา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 15/03/56 เอกสารครบ
นายภูมริน พุทธมาตย์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 15/03/56 เอกสารครบ
นางสาวรัชนีกร วงษ์ศรีเทพ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 26/03/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวอาริสา สีหนองเม็ก ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 17/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวปภัชญา สีสงคราม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 19/04/56 เอกสารครบ
สามเณรอนุพล พลศรีษะ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 25/03/56 ขาดรูปถ่าย
สามเณรวสันต์ เกษงาม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 02/04/56 เอกสารครบ
พระกฤศเดชา สํวโร/กิตติพรภักดี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 04/04/56 เอกสารครบ
พระอาทิตย์ ศรีหล้า ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 05/04/56 เอกสารครบ
พระประเสริฐ ขนฺกิโก/นาภูรัตน์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 20/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวนัฎทรียา จันทร์มหา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 21/04/56 เอกสารครบ
นางสาวขวัญจิตร คงโพธิ์น้อย ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 22/04/56 เอกสารครบ
นายวรพล วารีศรี ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก1 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 22/04/56 เอกสารครบ