ปริญญาตรี รอบรับตรงโควต้า [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
 

ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2

สาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จำนวนทั้งสิ้น 14 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
นายณัฐวุฒิ อาจหนู ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24/04/56 เอกสารครบ
นางสาวสุชาดา พงษ์สระพัง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 26/04/56 เอกสารครบ
นางสาวมาริสา บุตรโพธิ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 29/04/56 เอกสารครบ
นางสาวแก้วใจ พิมพ์บึง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 29/04/56 เอกสารครบ
นางสาววันวิสาข์ ศรีหนองแสง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 29/04/56 เอกสารครบ
นางสาวรจนา กลางฮวด ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 29/04/56 เอกสารครบ
นางสาวอรพรรณ โคตรมุงคุณ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 29/04/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวทิพย์อักษร เหง่าบุญมา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 29/04/56 เอกสารครบ
นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 01/05/56 เอกสารครบ
นางสาวนิตติยา ศรีษะเลื่อน ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 01/05/56 เอกสารครบ
นายวีรพล นนทะคีริ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 03/05/56 เอกสารครบ
นางสาวพรรณิษา คุณละ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 04/05/56 เอกสารครบ
นางสาวอัญธิกา กองค้า ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 04/05/56 เอกสารครบ
นายอธิวัฒน์ ทึงสร้างแป้น ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 05/05/56 เอกสารครบ