ปริญญาตรี รอบรับตรงโควต้า [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
ปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 [ ภาษาอังกฤษ ] [ การสอนภาษาอังกฤษ ] [ การศึกษาปฐมวัย ] [ รัฐศาสตร์การปกครองศาสตร์ ] [ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ]
 

ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

จำนวนทั้งสิ้น 9 คน

ฃื่อ นามสกุล ระดับ สาขาวิชา วันที่สมัคร หมายเหตุ
สามเณรวีระยุทธ หงส์ไกร ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 2/05/56 เอกสารครบ
พระธนกร ศรีริบาล ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 03/05/56 เอกสารครบ
นางสาวอุมาพร จันสุพรหม ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 25/04/56 เอกสารครบ
นางสาวจีรนันท์ โตนวุธ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 29/04/56 เอกสารครบ
นายสิทธิชัย โม้ดา ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 30/04/56 เอกสารครบ
นางสาวณัฐสุมน กุผาลัง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 03/05/56 เอกสารครบ
นางสาวกุสุมา วิ่งเดช ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 05/05/56 ขาดรูปถ่าย
นางสาวปาลิตา วงษ์สีแก้ว ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 05/05/56 เอกสารครบ
นางสาวพิลัย บุญยิ่ง ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก2 สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 05/05/56 เอกสารครบ